BAŞKAN SEÇER: “ZİHNİNİZ AKDENİZ KADAR AÇIK,  NOTLARINIZ TOROSLAR KADAR YÜKSEK OLSUN”

abdullah - 15 Eylül 2022 Perşembe

BAŞKAN SEÇER: “ZİHNİNİZ AKDENİZ KADAR AÇIK, NOTLARINIZ TOROSLAR KADAR YÜKSEK OLSUN”

BAŞKAN SEÇER

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Mer­sin İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘İl­köğ­re­tim Haf­ta­sı Kut­la­ma Prog­ra­mı’na ka­tıl­dı. Ye­ni­şe­hir İl­ko­ku­lu’nda öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan çi­çek­ler­le kar­şı­la­nan Baş­kan Se­çer, 20222023 eği­ti­möğ­re­tim dö­ne­mi­nin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni ede­rek, “Sev­gi­li ço­cuk­lar; zih­ni­niz Ak­de­niz ka­dar açık, not­la­rı­nız To­ros­lar ka­dar yük­sek ol­su­n” de­di. Ye­ni­şe­hir İl­ko­ku­lu’nda ger­çek­le­şen prog­ra­ma; Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van ve eşi Yıl­dız Peh­li­van, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, AK Par­ti Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ha­cı Öz­kan, Mer­sin Ba­ro­su Baş­ka­nı Ga­zi Öz­de­mir, Mes­le­ki ve Tek­nik Eği­tim Ge­nel Mü­dü­rü Na­zan Şe­ner, Mer­sin İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Adem Ko­ca, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın ve oda­la­rın tem­sil­ci­le­ri, öğ­ret­men­ler, öğ­ren­ci­ler ile ve­li­le­ri ka­tıl­dı. Va­li Peh­li­van: “E­mi­nim ki, Mer­sin eği­tim­de da­ha da yu­ka­rı­la­ra çı­ka­cak­tı­r”Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van, ye­ni eği­ti­möğ­re­tim se­zo­nu­nun ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni ede­rek, “Ye­ni bir he­ye­can­la, 20222023 eği­ti­möğ­re­tim se­zo­nu­nu bu­gün baş­la­tı­yo­ruz. Yur­du­mu­zun 81 vi­la­ye­tin­de ol­du­ğu gi­bi, Mer­si­ni­miz­de de okul­la­rı­mız şen­len­di, ne­şe­len­di. Coş­ku ile okul bah­çe­le­ri, ders­lik­ler dol­du taş­tı. Bu yıl ar­tan bir he­ye­can­la, da­ha faz­la bir he­ye­can ve se­vinç­le ye­ni se­zo­na ha­zır­la­nı­yo­ruz. Eği­tim­de ba­şa­rı ve ka­li­te dü­ze­yin­de bel­li se­vi­ye­le­re gel­miş, önem­li me­sa­fe­ler kat et­miş, önem­li ba­şa­rı­lar el­de et­miş Mer­si­ni­miz, ina­nı­yo­rum ki bu se­zon bir­kaç ba­sa­mak da­ha yu­ka­rı­la­ra doğ­ru çı­ka­cak­tır. El­bet­te ki bu, müş­te­rek gay­ret­le ola­ca­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Baş­kan Se­çer: “Çağ­daş dün­ya ile re­ka­be­ti, bi­lim ve sa­nat­la ger­çek­leş­ti­re­bi­li­ri­z” Ko­nuş­ma­sı­na, ço­cuk­la­rın ener­ji­sin­den ken­di­le­ri­nin de fay­da­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek baş­la­yan Baş­kan Se­çer, “E­ği­tim, top­lum­la­rın en te­mel un­sur­la­rın­dan bir ta­ne­si­dir. Bir­çok ko­nu­da top­lum­la­rı yö­ne­ten­ler ha­ta ya­pa­bi­lir. O ha­ta­dan dö­nül­dü­ğü za­man, kı­sa bir sü­re içe­ri­sin­de te­la­fi­si müm­kün ola­bi­lir. Ama eği­tim ala­nın­da ya­pı­lan ha­ta­la­rın te­la­fi­si, uzun yıl­lar sü­re­bi­lir. Onun için Ulu Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ün aç­tı­ğı yol­da, gös­ter­di­ği he­def­te, ‘Ha­yat­ta En Ha­ki­ki Mür­şit İlim­dir’ şia­rıy­la gü­nü­müz dün­ya­sın­da, mua­sır me­de­ni­yet se­vi­ye­si­ne çı­ka­cak­sak, çağ­daş dün­ya ile re­ka­bet ede­cek­sek; hu­ra­fe­ler­le de­ğil, bi­lim­le, tek­nik­le, sa­nat­la bu­nu ger­çek­leş­tir­mek zo­run­da­yız. Onun için de eği­ti­me­öğ­re­ti­me ih­ti­ya­cı­mız var. Onu ve­re­cek olan çok de­ğer­li, çağ­daş, yü­zü Ba­tı’ya dö­nük, Ata­türk il­ke­le­ri­ni ve pren­sip­le­ri­ni ken­di­ne şi­ar edin­miş bir öğ­ret­men top­lu­lu­ğu­na ih­ti­ya­cı­mız var. On­lar­la bu ül­ke­yi kal­kın­dı­ra­ca­ğı­z” de­di. “En önem­li pren­sip­le­ri­miz­den bi­ri­si, eği­ti­me en yük­sek kat­kı­yı sun­ma­k” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak, ya­sa­la­rın ver­di­ği yet­ki çer­çe­ve­sin­de eği­ti­me kat­kı­yı en üst dü­zey­de yap­mak is­te­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, “E­ği­tim ala­nın­da her ne ka­dar mak­ro po­li­ti­ka­la­rı be­lir­le­yen Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı da ol­sa, ye­rel yö­ne­tim­ler ola­rak ya­sa­lar çer­çe­ve­sin­de biz­le­rin de ba­zı uy­gu­la­ma­la­rı ha­ya­ta ge­çir­me şan­sı­mız var. Mut­la­ka ye­rel yö­ne­tim­ler, eği­ti­me bir kay­nak ayır­mak du­ru­mun­da­dır. Bi­zim de yö­ne­ti­me gel­di­ği­miz­den be­ri te­mel pren­si­bi­miz, im­kâ­nı­mı­zı en üst se­vi­ye­de kul­la­na­rak, Mer­sin'de eği­ti­me kat­kı sun­mak, Mer­sin'i bir öğ­ren­ci ken­ti yap­mak. Sa­de­ce il­köğ­re­tim ça­ğın­da, bu­ra­da ya­şa­yan ai­le­le­ri­mi­zin ço­cuk­la­rı için de­ğil. 4 üni­ver­si­te­mi­ze ül­ke­nin her ye­rin­den, hat­ta di­ğer ül­ke­ler­den öğ­ren­ci gel­me­si­ni sağ­la­mak için, Mer­sin'i bir ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne ge­ti­re­cek ted­bir­le­ri, kat­kı­la­rı biz­ler de Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak ya­pı­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. “İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile iş­bir­li­ği­mi­zi çok önem­si­yo­ru­m” Eği­tim ala­nın­da İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile bu­gü­ne ka­dar çok de­ğer­li ça­lış­ma­la­rı bir­lik­te yap­tık­la­rı­nı ve bu iş­bir­li­ği­nin çok önem­li ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­yen Baş­kan Se­çer, “Bu ça­lış­ma­lar­da eme­ği ge­çen İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şan­la­rı­na, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ça­lı­şan­la­rı­na te­şek­kür edi­yo­rum. Bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra da iş­bir­li­ği­miz de­vam ede­cek. Çün­kü her şey ço­cuk­la­rı­mız için, her şey ül­ke­miz için, her şey ge­le­ce­ği­miz için. Sev­gi­li ço­cuk­lar eği­ti­möğ­re­tim yı­lı­nız ha­yır­lı ol­sun. Zih­ni­niz Ak­de­niz ka­dar açık, not­la­rı­nız To­ros­lar ka­dar yük­sek ol­su­n” de­di.