TÜED Genel Mali Sekreteri Kurnaz: “İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE EN  ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ”

abdullah - 14 Eylül 2022 Çarşamba

TÜED Genel Mali Sekreteri Kurnaz: “İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE EN ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ”

İŞSİZLİKLE MÜCADELE

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği (TÜ­ED) Ge­nel Ma­li Sek­re­te­ri ve Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ömer Kur­naz, Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu’nun (TÜ­İK), iş ara­yan­lar ara­sın­da “Ben na­sıl ol­sa iş bul­ma şan­sım yo­k” di­yen­le­ri dik­ka­te al­ma­dı­ğın­dan, he­sap­la­nan iş­siz­lik ve­ri­le­ri­nin ger­çe­ği ile ör­tüş­me­di­ği­ni söy­le­di. Ömer Kur­naz, iş­siz­lik oran­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di­ği açık­la­ma­sın­da, TÜ­İK ta­ra­fın­dan açık­la­nan is­tih­dam gös­ter­ge­le­ri­ne gö­re, iş­siz­lik ora­nı­nın yüz­de 10,1; iş­siz sa­yı­sı ise 3 mil­yon 445 ki­şi he­sap­lan­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­ze­rek. is­tih­da­mın 30 mil­yon 608 ki­şi, iş­gü­cü­ne da­hil ol­ma­yan nü­fu­sun ise 30 mil­yon 662 ki­şi ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Ça­lış­ma ça­ğın­da­ki nü­fu­sun ya­rı­sı­na ya­kı­nı­nın ça­lış­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Kur­naz, “İş­gü­cü­nün böy­le­si­ne is­tih­dam­dan uzak kal­ma­sı, yok­sul­lu­ğu ve iş­siz­li­ği ar­tır­mak­ta­dır. İn­san­la­ra sos­yal yar­dım­dan ön­ce, iş im­ka­nı sağ­lan­ma­sı, dev­let po­li­ti­ka­sı ol­ma­lı­dı­r” de­di. AB ülkeleri içerisinde işgücüne katılma oranının, yüzde 70, ülkemizde ise bu oranın yüzde 52 olarak hesaplanması, gerçek işsizliğin yüzde 20’lerin üzerinde olduğunu gösterdiğine vurgu yapan Kurnaz “TÜİK, iş arayanlar arasında ‘Ben nasıl olsa iş bulma şansım yok’ diyenleri dikkate almadığından, hesaplanan işsizlik verileri, Türkiye gerçeği ile örtüşmüyor. Ülkemizin geleceği olan gençlerimize iş bulmadığımız taktirde, işsizliğin ve yoksulluğun giderek derinleşeceğinden, doğru ekonomik ve sosyal politikaların uygulanması gerektiğine belirterek, istihdamın artması için yatırım, üretim ve istihdam alanında yeni kararlar alınmalıdır” ifadesini kullandı. Emekli aylıkları yetersiz kaldığından, emeklilerimizin iş aradığına dikkat çeken TÜED Genel Mali Sekreteri Kurnaz, emeklilere insanca yaşamaya yetecek bir aylık ödenmediğinden, istihdamı da olumsuz etkilediğini belirterek “Gelir dağılımının iyileştirilmesi için de istihdam geliştirilmeli;  ücret, vergi ve sosyal güvenlik hakları ile toplumun refahını artıran kararlar alınmalı; para ve mali politikalarımız değişmeli; üretimi, yatırımı ve istihdamı artıran yeni bir seferberlik başlatılmalı” şeklinde sözlerini tamamladı.