TOBB TARAFINDAN TİCARET  BORSASI’NA, 1.’LİK ÖDÜLÜ…

abdullah - 14 Eylül 2022 Çarşamba

TOBB TARAFINDAN TİCARET BORSASI’NA, 1.’LİK ÖDÜLÜ…

TTB'NA 1.LİK ÖDÜLÜ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Ak­re­di­tas­yon sis­te­mi de­ne­ti­min­den ba­şa­rıy­la ge­çen Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı, 1.’lik ödü­lü­nü Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Baş­ka­nı M. Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nun elin­den al­dı. Ak­re­di­tas­yon sis­te­mi de­ne­ti­min­den ge­çen Oda­Bor­sa­lar, ser­ti­fi­ka­la­rı­nı TOBB Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len tö­ren­le al­ma­nın hak­lı gu­ru­ru­nu ya­şa­dı­lar. TOBB Baş­ka­nı M. Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, Ak­re­di­tas­yon Sis­te­mi De­ne­ti­mi’nden ba­şa­rıy­la ge­çen Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı’na 1.Ödü­lü’nü tak­dim eder­ken Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya ve yö­ne­ti­mi baş­ta ol­mak üze­re Mec­lis ve ça­lı­şan­la­rı­nı de­ği­şim ve dö­nü­şü­mün ön­cü­sü ol­duk­la­rı için kut­la­dı. Ak­re­di­tas­yon sis­te­mi sa­ye­sin­de Oda ve Bor­sa­la­rın gi­ri­şim­ci­le­re en iyi şe­kil­de hiz­met üre­ten ve su­nan mer­kez­ler ha­li­ne gel­di­ği­ne vur­gu ya­par­ken, hiz­met ka­li­te­si an­la­mın­da Lon­dra, Pa­ris, Ber­lin'de­ki Oda­Bor­sa se­vi­ye­si­ne ulaş­tı­ğı­nı ifa­de et­ti. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya ise, ödül tö­re­ni son­ra­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, Ak­re­di­tas­yon Sis­te­mi De­ne­ti­min­den ba­şa­rıy­la geç­me­le­rin­den ve 1.’lik ödü­lü ol­ma­la­rın­dan do­la­yı mut­lu ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek “Hiz­met ka­li­te­si yö­nün­den ta­mam­la­nan de­ne­tim ve in­ce­le­me­ler son­ra­sı Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı­mız 1.’lik ödü­lü­nü al­ma­ya hak ka­zan­mış­tır. Ben ön­ce­lik­le bu ödü­lün alın­ma­sın­da eme­ği ge­çen baş­ta Yö­ne­tim Ku­ru­lu ve Mec­lis üye­le­ri ar­ka­daş­la­rı­ma, Ge­nel Sek­re­te­ri­me, ak­re­di­tas­yon so­rum­lu­la­rı­ma, Ti­ca­ret Bor­sa­sı ça­lı­şan­la­rı­ma te­şek­kür ede­ri­m” de­di. Ti­ca­ret Ba­kan Yar­dım­cı­sı Se­zai Uçar­ma’ın da ka­tıl­dı­ğı tö­ren­de, Oda ve Bor­sa­la­rın sun­du­ğu hiz­met­le­rin­de önem­li ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Baş­kan Mu­rat Ka­ya “Ba­ğım­sız de­ne­tim ku­ru­lu­şu Türk Loy­du ta­ra­fın­dan de­net­le­nen ve TOBB Ak­re­di­tas­yon Sis­te­mi kap­sa­mın­da tüm oda ve bor­sa­la­rın ça­lış­ma­la­rı­nı ta­kip eden bu ku­rum yap­tı­ğı de­ne­tim­ler ve in­ce­le­me­ler so­nu­cun­da Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı dö­ne­min­de tüm Tür­ki­ye'de bor­sa­lar ara­sın­da 1. sı­ra­da yer al­mış­tı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. TOBB Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len tö­re­ne Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya ile bir­lik­te Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali Se­çer, Ge­nel Sek­re­ter Ha­san Şan­lı, Ak­re­di­tas­yon So­rum­lu­la­rı Elif Kök­sal, Ez­gi Fın­dık Gün­gör ile Bor­sa per­so­ne­li Ali Fu­at Te­ke­li ka­tıl­dı.