TARSUS’TA, PROJELER BİR  BiR HAYATA GEÇiYOR

abdullah - 14 Eylül 2022 Çarşamba

TARSUS’TA, PROJELER BİR BiR HAYATA GEÇiYOR

PROJELER HAYATA GEÇİYOR

Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, ‘Ya­tı­rım Yı­lı’ ilan et­tik­le­ri 2022 yı­lın­da va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne su­nul­mak üze­re so­na ge­li­nen pro­je alan­la­rın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Ya­kın za­man­da ken­te ka­zan­dı­rı­la­cak olan 75. Yıl Kül­tür Mer­ke­zi, Şe­hir Park Dü­ğün Sa­lo­nu, Kent Mey­da­nı, ASM’ler, Genç­lik Mer­ke­zi, Semt Pa­zar­la­rı ve di­ğer pro­je­ler için sa­ha­da in­ce­le­me­ler ya­pan Baş­kan Boz­do­ğan, “Her ke­si­me hi­tap eden pro­je­le­ri­miz­de ken­ti­mi­zi ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne ge­tir­mek için ça­ba sarf edi­yo­ru­z” de­di. Baş­kan Boz­do­ğan’ın ilk du­ra­ğı kreş ve be­bek kü­tüp­ha­ne­si ola­rak kul­la­nı­ma su­nu­la­cak olan baş­kan­lık ko­nu­tu ol­du. Va­tan­daş­lar için fay­da­nın esas alın­dı­ğı pro­je­de; kü­çük yaş­ta ço­cuk­la­ra kreş ve be­bek kü­tüp­ha­ne­si ya­pı­la­cak. Ber­dan Park ala­nı­nın de­ğer­len­di­ril­me­si için de ha­re­ket ge­çen Baş­kan Boz­do­ğan, sa­ha için­de kır dü­ğün ala­nı ve genç­le­re yö­ne­lik sos­yal alan için ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek pro­je­nin de baş­lan­gı­cı­nı ver­dik­le­ri­ni du­yur­du. Baş­kan Boz­do­ğan da­ha son­ra Şe­hit­ler Te­pe­si Ma­hal­le­si’nde ya­pı­mı de­vam eden semt pa­za­rı ve Kırk­lar­sır­tı Ma­hal­le­si’nde ken­te ka­zan­dı­rı­la­cak olan ye­şil alan ça­lış­ma­la­rı için sa­ha­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Kent için önem arz eden bir di­ğer pro­je için de in­ce­le­me­ler ya­pan Baş­kan Boz­do­ğan, va­tan­daş­la­ra üc­ret­siz ola­rak su­nu­la­cak Şe­hir Park Dü­ğün Sa­lo­nu’nda da so­na ge­li­nen ça­lış­ma­la­rı in­ce­le­di. KENT, PRO­JE­LER­LE TAÇ­LA­NI­YOR Ya­kın za­man­da va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne su­nu­la­cak olan dü­ğün sa­lo­nu için ge­ri sa­yım baş­la­dı. De­vam eden bir di­ğer pro­je de in­ce­le­me­ler ya­pan Baş­kan Boz­do­ğan, Şa­hin Ma­hal­le­si’nde Ai­le Sağ­lık Mer­ke­zi (ASM) kreş ve oku­ma sa­lo­nu ile Kle­opat­ra Ka­pı­sı kar­şı­sın­da bu­lu­nan es­ki Vus­lat Dü­ğün Sa­lo­nu ala­nı­nı kap­sa­yan kent mey­da­nı pro­je­si için in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan, ken­te ye­şil alan ka­zan­dır­ma ça­ba­la­rı için Ga­zi­ler Ma­hal­le­si’nde so­na ge­li­nen Zey­tin Gen Ko­ru­ma Ala­nın­da da ça­lış­ma­la­rı in­ce­le­di. Toz­ko­pa­ran Za­hit Ma­hal­le­si’nde ya­pı­mı de­vam eden ASM oku­ma sa­lo­nu, Mit­hat­pa­şa Ma­hal­le­si’nde ya­pı­mı de­vam eden Pa­zar ye­ri, Er­ge­ne­kon Ma­hal­le­si’nde de kreş ala­nı ola­rak plan­la­nan sa­ha­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Son ola­rak Baş­kan Boz­do­ğan, ta­di­la­tı­na baş­la­na­cak olan 75. Yıl Kül­tür Mer­ke­zi ve ya­nın­da­ki ara­zi de pro­je­ler için fi­kir alış­ve­ri­şi ger­çek­leş­tir­di. HER KE­Sİ­ME Hİ­TAP EDEN PRO­JE­LER­DE SO­NA GE­LİN­Dİ 2022 Ya­tı­rım Yı­lı pro­je­le­rin­de so­na ge­lin­di­ği­ni ifa­de eden Baş­kan Boz­do­ğan, “P­ro­je­le­ri­mi­zi va­tan­daş­la­rı­mı­zın hiz­me­ti­ne sun­mak için ça­lış­ma­la­rı­mı­za de­vam edi­yo­ruz. Ço­ğu önem­li pro­je­miz­de ne­re­dey­se so­na ge­lin­di. Her ke­si­me hi­tap eden pro­je­le­ri­miz­de ken­ti­mi­zi ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne ge­tir­mek için ça­ba sarf edi­yo­ruz. İl’le de Tar­sus di­ye­rek çık­tı­ğı­mız bu yol­da tüm ça­lış­ma­la­rın ken­ti­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­ru­m” de­di. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)