TARSUS TSO SERTİFİKASINI ALDI

abdullah - 14 Eylül 2022 Çarşamba

TARSUS TSO SERTİFİKASINI ALDI

TSO'NA SERTİFİKA

Ak­re­di­tas­yon sis­te­mi de­ne­ti­min­den ge­çen Oda ile Bor­sa­lar ser­ti­fi­ka­la­rı­nı, Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len tö­ren­le, TOBB Baş­ka­nı M. Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nun elin­den al­dı­lar.​  Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nun ev sa­hip­li­ğin­de­ki tö­re­ne; Ti­ca­ret Ba­kan Yar­dım­cı­sı Se­zai Uçar­mak ile Oda ve Bor­sa Baş­kan­la­rı ve üst dü­zey ça­lı­şan­la­rı ka­tıl­dı. Ak­re­di­tas­yon Sis­te­mi­ni ba­şa­rıy­la sür­dü­ren ve ge­çir­di­ği son de­ne­tim­den de ba­şa­rıy­la çı­kan Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı da ser­ti­fi­ka­sı­nı TOBB'da dü­zen­le­nen ser­ti­fi­ka tö­re­nin­de Bir­lik Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu,  Ti­ca­ret Ba­kan Yar­dım­cı­sı Se­za­i Uçar­mak ile TOBB Say­man Üye­si ve Ak­re­di­tas­yon Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fa­ik Ya­vuz'un elin­den al­dı. Sertifika törenine Tarsus TSO Meclis Başkan Yardımcısı Arzu Yıldız ve Oda personeli katılım sağladı.  Hizmet kalitesinin artırılması ve sürekliliğin sağlanması noktasında üyelere daha iyi hizmet sunmayı ve bu hizmeti sürekli geliştirmeyi hedefleyen Akreditasyon sistemine uyumun sürekliliğinin önemli olduğuna dikkat çeken Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, "Sisteme katkı ve desteklerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerimize, Meclis Üyelerimize, Meslek Komitesi Üyelerimize ve Oda personelimize teşekkür ederim. Amacımız hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek ve arttırmak. Bu noktada uzun süredir yürüttüğümüz bu sistemin hizmet kalitesi anlamından önemli katkıları oldu. Başarı  sertifikamız hayırlı olsun. Bu sisteme teşvik eden ve önem veren değerli Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kuruluna ve Akreditasyon Sistemine emek veren herkese teşekkür ederim” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)