TARSUS KARADİKEN-PİRÖMERLİ  ARASI ‘YOL SORUNU’ ÇÖZÜLDÜ

abdullah - 14 Eylül 2022 Çarşamba

TARSUS KARADİKEN-PİRÖMERLİ ARASI ‘YOL SORUNU’ ÇÖZÜLDÜ

YOL SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri, kır­sal böl­ge­ler­de ma­hal­le bağ­lan­tı yol­la­rın­da ze­min­den kay­nak­lı so­run­la­rı or­ta­dan kal­dır­ma­ya de­vam edi­yor. Tar­sus’a bağ­lı kır­sal ma­hal­le­ler­den olan Ka­ra­di­ken ve Pi­rö­mer­li ara­sın­da ula­şı­mı sağ­la­yan ve yıp­ra­nan ze­mi­ni ne­de­niy­le sı­kın­tı ya­ra­tan 5 ki­lo­met­re­lik yol, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ta­ra­fın­dan as­falt­lan­dı. Böl­ge­de bu­lu­nan di­ğer ma­hal­le­ler­de ya­şa­yan va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan da sık­lık­la kul­la­nı­lan Ka­ra­di­ken­Pi­rö­mer­li yol ağın­da ön­ce ze­min iyi­leş­tir­me­si uy­gu­la­yan Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, ar­dın­dan kom­bi araç­lar va­sı­ta­sıy­la çift kat sat­hi as­falt kap­la­ma ça­lış­ma­sı­nı ye­ri­ne ge­tir­di. Ay­rı­ca Pi­rö­mer­li­Kak­lık­ta­şı Ma­hal­le­le­ri ara­sın­da ka­lan yol ağı üze­rin­de de, 500 met­re uzun­lu­ğun­da sat­hi as­falt se­rim iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ril­di. Boz­te­pe Ma­hal­le­si’ne ka­dar uza­nan grup yo­lu­nun bir bö­lü­mü­nün geç­ti­ği­miz yıl ya­pıl­dı­ğı­nı ve ka­lan bö­lü­mü­nün de şim­di ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Pi­rö­mer­li Ma­hal­le Muh­ta­rı Bi­lal Ko­çak, söz ko­nu­su yo­lun uzun za­man­dan son­ra as­falt­lan­ma­sın­dan do­la­yı mut­lu ol­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti. Ma­hal­le muh­ta­rı Bi­lal Ko­çak, “Da­ha ön­ce grup yo­lu­muz­dan bir kıs­mı ya­pıl­mış­tı. Ge­ri­ye ka­lan kıs­mı da ya­pıl­dı. Bu grup yol­la­rın­dan Kak­lık­ta­şı, Te­pe­taş­pı­na­rı, Do­rak, Böğ­rü­eğ­ri, Boz­te­pe, Pi­rö­mer­li ve Be­len Ma­hal­le­le­ri fay­da­la­nı­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne te­şek­kür edi­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)