TARSUS KAYMAKAMI OTCU,  ÖĞRENCİLERİ MİSAFİR ETTİ

abdullah - 14 Eylül 2022 Çarşamba

TARSUS KAYMAKAMI OTCU, ÖĞRENCİLERİ MİSAFİR ETTİ

ÖĞRENCİLER MİSAFİR OLDU

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, ye­ni eği­ti­möğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te il­çe­mi­ze bağ­lı Bey­li­ce Şe­hit Pi­ya­de Baş­ça­vuş Fa­ruk Ka­ya İl­ko­ku­lu 2A sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri­ni mi­sa­fir et­ti. 2A sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri Yağ­mur İl­han, Fur­kan Tür­kü­cü, sı­nıf öğ­ret­me­ni Gü­ler Coş­kun, okul mü­dü­rü Mu­ham­med Ali Er­do­ğan ve İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Me­tin ile bir­lik­te İl­köğ­re­tim Haf­ta­sı kut­la­ma et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Kay­ma­kam Ot­cu’yu zi­ya­ret et­ti. Kay­ma­kam Ot­cu, zi­ya­ret  sı­ra­sın­da öğ­ren­ci­ler­le bir sü­re soh­bet eder­ken, ye­ni eği­ti­möğ­re­tim yı­lı­nın tüm eği­tim ca­mi­ası­na ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­ğin­de bu­lun­du.