MEHMET METİN’DEN, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI

abdullah - 14 Eylül 2022 Çarşamba

MEHMET METİN’DEN, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

Tar­sus İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Me­tin, ye­ni eği­ti­möğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sı do­la­yı­sıy­la bir kut­la­ma me­sa­jı ya­yın­la­dı. Meh­met Me­tin, me­sa­jın­da “Sev­gi­li öğ­ren­ci­le­ri­miz, Tar­sus'umuz­da­ki tüm okul­la­rı­mız yaz bo­yun­ca ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­ya­rak siz­le­rin ra­hat, mut­lu, hu­zur­lu bir eği­tim or­ta­mı­na ka­vuş­ma­nız için ça­lış­ma­lar yap­tı. Okul­da hem ye­ni bil­gi­ler öğ­re­ne­cek hem de çok eğ­len­ce­li za­man­lar ge­çi­re­cek­si­niz.     Dev­le­ti­mi­zin sun­muş ol­du­ğu güç­lü im­kan­lar­la siz­le­ri iyi ye­tiş­miş bi­rer fert ola­rak bi­li­me da­ya­lı, bil­gi üre­ten ve bu bil­gi­le­ri ge­li­şen tek­no­lo­ji ile eko­no­mik ya­rar­lı­lı­ğa çe­vi­ren, öz­gü­ve­ni yük­sek bi­rey­ler ola­rak gör­mek­ten onur du­ya­ca­ğız.    2022-2023 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı; say­gı­de­ğer öğ­ret­men­le­ri­mi­ze, sev­gi­li öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ve kıy­met­li ve­li­le­ri­mi­ze ha­yır­lı ol­su­n” ifa­de­si­ne yer ver­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)