YKS EK YERLEŞTİRME 13 EYLÜL’DE SONA ERİYOR

abdullah - 13 Eylül 2022 Salı

YKS EK YERLEŞTİRME 13 EYLÜL’DE SONA ERİYOR

YKS EK YERLEŞTİRME

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) ÖSYM, 7 Ey­lül’de baş­la­yan ve 13 Ey­lül’e ka­dar de­vam ede­cek olan 2022-2023 eği­ti­möğ­re­tim yı­lı ek yer­leş­tir­me sü­re­ci­ni baş­la­tır­ken, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si YKS Kurs Mer­kez­le­rin­de gö­rev ya­pan reh­ber öğ­ret­men­ler de, öğ­ren­ci­le­rin doğ­ru ter­cih ya­pa­bil­me­le­ri için on­la­ra des­tek ol­ma­ya de­vam edi­yor. Sı­nav so­nuç­la­rı­nın açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ya­pı­lan ter­cih­ler son­ra­sın­da açık­ta ka­lan öğ­ren­ci­le­rin, bir yük­se­köğ­re­nim bö­lü­mü­ne ka­yıt ola­bil­me­le­ri ama­cıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len ek yer­leş­tir­me­ler için, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Eği­tim Hiz­met­le­ri Şu­be Mü­dür­lü­ğü öğ­ret­men­le­ri de, öğ­ren­ci­le­rin doğ­ru ter­cih­ler­de bu­lu­na­bil­me­si için ade­ta se­fer­ber ol­du. Can­su Tu­ran: “Ek yer­leş­tir­me­de genç­ler ba­zen ya­nıl­gı­ya dü­şe­bi­li­yor­la­r” Açık­ta ka­lan öğ­ren­ci­le­re des­tek ol­mak ama­cıy­la hiz­met sun­duk­la­rı­nı söy­le­yen Eği­tim Şu­be Mü­dür­lü­ğü Reh­ber Öğ­ret­men­le­rin­den Can­su Tu­ran, “İlk yer­leş­tir­me­ler­de açık­ta ka­lan öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze, bu des­te­ği ve­ri­yo­ruz. Bu hiz­met tüm kurs mer­kez­le­ri­miz­de, tüm il­çe­le­ri­miz­de, bü­tün reh­ber öğ­ret­men­le­ri­miz ta­ra­fın­dan ve­ri­li­yo­r” de­di.