MERSİNLİLER İÇİN ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

abdullah - 13 Eylül 2022 Salı

MERSİNLİLER İÇİN ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

SAĞLIK HİZMETİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Sağ­lık İş­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Po­lik­li­ni­ği, Mer­sin­li­le­re üc­ret­siz ola­rak hiz­met ver­me­ye de­vam edi­yor. Ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ve­ren Dr. Ser­hat Kan­de­mir, po­lik­li­nik­ten sa­de­ce be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı­nın de­ğil, tüm Mer­sin hal­kı­nın üc­ret­siz ola­rak fay­da­la­na­bil­di­ği­ni söy­le­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Mer­sin­li va­tan­daş­la­ra ya­şa­mın her ala­nın­da hiz­met sun­ma­ya de­vam edi­yor. Bu doğ­rul­tu­da fa­ali­yet gös­te­ren Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Çam­lı­bel Po­lik­li­ni­ği, tüm Mer­sin­li­le­re üc­ret­siz ola­rak sağ­lık hiz­me­ti su­nu­yor. 2 ta­bip, 1 diş ta­bi­bi, 1 uz­man kli­nik psi­ko­log, 1 uz­man di­ye­tis­yen, 2 hem­şi­re, 2 la­bo­ra­tu­var tek­ni­ke­ri, 1 da­nış­ma gö­rev­li­si ve 1 te­miz­lik gö­rev­li­si ile be­ra­ber top­lam 11 ki­şi ola­rak hiz­met ve­ri­len Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Çam­lı­bel Po­lik­li­ni­ği’nde, Bağ­Kur bor­cu do­la­yı­sıy­la ve­ya sos­yal gü­ven­ce­si ol­ma­yan va­tan­daş­lar da fay­da­la­na­bi­li­yor. Kan­de­mir: “Po­lik­li­ni­ği­miz her­ke­se açı­k”                       Ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ve­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Çam­lı­bel Po­lik­li­ni­ği Baş­he­ki­mi Dr. Ser­hat Kan­de­mir, “Po­lik­li­ni­ği­miz­den ken­di ça­lı­şan­la­rı­mız fay­da­la­na­bi­le­ce­ği gi­bi, tüm Mer­sin hal­kı da üc­ret­siz ola­rak fay­da­la­na­bi­lir. Nor­mal po­lik­li­nik mu­aye­ne­le­ri­miz ol­du­ğu gi­bi, diş mu­aye­ne, dol­gu ve çe­kim hiz­met­le­ri ve­ril­mek­te. Kli­nik psi­ko­lo­ğu­muz, psi­ko­lo­jik da­nış­man­lık hiz­me­ti ver­mek­te. Yi­ne uz­man di­ye­tis­yen ar­ka­da­şı­mız da, bil­has­sa ki­lo prob­le­mi olan in­san­la­ra, Ta­ni­ta ci­ha­zı des­te­ği ile be­ra­ber ki­lo ver­me­le­ri ko­nu­sun­da yar­dım­cı ol­mak­ta­” de­di. Bu hiz­met­le­rin ya­nı sı­ra, sağ­lık ocak­la­rın­dan alı­nan tüm tah­lil­le­rin de üc­ret­siz bir şe­kil­de ya­pı­la­bil­di­ği­ni ifa­de eden Dr. Kan­de­mir, “Kal­dı ki ba­zen in­san­lar Bağ­Kur borç­la­rı do­la­yı­sıy­la SGK kap­sa­mı dı­şın­da ka­la­bi­li­yor­lar. Sos­yal gü­ven­ce­si ol­ma­sa da­hi, biz o va­tan­daş­la­rı­mı­zın bi­rin­ci ba­sa­mak­ta­ki kan tah­lil­le­ri­ni, üc­ret­siz bir şe­kil­de yap­mak­ta­yı­z” di­ye ko­nuş­tu. Va­tan­daş­la­rın nor­mal dok­tor mu­aye­ne­si için her­han­gi bir ran­de­vu al­ma­la­rı­na ge­rek ol­ma­dı­ğı­nı, an­cak dik­kat et­me­le­ri ge­re­ken ko­nu­nun; şa­yet kan tah­li­li alı­na­cak­sa bu­nun için sa­bah aç ka­rı­na gel­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­ti­ren Dr. Kan­de­mir, tah­lil ver­mek is­te­yen va­tan­daş­la­rın, en geç sa­at 10.30’a ka­dar po­lik­li­ni­ğe gel­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di. Va­tan­daş­la­rın diş he­ki­mi, uz­man psi­ko­log ve uz­man di­ye­tis­yen hiz­me­ti için mut­la­ka ran­de­vu al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de söz­le­ri­ne ek­le­yen Dr. Kan­de­mir, ran­de­vu­la­rın ‘Tek­sin’ uy­gu­la­ma­sı, ‘A­lo 185’ ve ‘0324 232 00 72’ nu­ma­ra­lı te­le­fon üze­rin­den alı­na­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.