BÜYÜKŞEHİR’DEN KADIN DOSTU PROJELER

abdullah - 13 Eylül 2022 Salı

BÜYÜKŞEHİR’DEN KADIN DOSTU PROJELER

KADIN DOSTU PROJELER

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) 5. Ulus­la­ra­ra­sı Gül­nar Bi­lim ve Kül­tür Et­kin­lik­le­ri, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin des­tek­le­ri ile ger­çek­leş­ti­ril­di. Yur­ti­çi ve yurt­dı­şın­dan aka­de­mis­yen­ler ve sa­nat­çı­la­rın ka­tıl­dı­ğı; atöl­ye, ser­gi ve söy­le­şi­le­rin ol­du­ğu et­kin­lik do­lu do­lu içe­ri­ği ile Gül­nar hal­kıy­la bu­luş­tu. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ka­dın üre­ti­ci stant ku­ru­lu­mu ve bil­gi­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı ile des­tek ver­di­ği et­kin­li­ğin açı­lı­şı, Mer­sin Üni­ver­si­te­si Gül­nar Mus­ta­fa Bay­san Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu bah­çe­sin­de ya­pıl­dı.Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ka­dın dos­tu pro­je­le­ri an­la­tıl­dı Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin 2.5 yıl ön­ce baş­lat­tı­ğı Üre­ti­ci Ka­dın Stant­la­rı, et­kin­lik kap­sa­mın­da ye­ni­den Gül­nar­lı va­tan­daş­lar­la bu­luş­tu. Et­kin­li­ğe ka­tı­lan­la­rın yo­ğun il­gi gös­ter­di­ği stant­la­ra, Gül­nar ve Mut’tan üre­ti­ci ka­dın­lar ka­tıl­dı.Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si per­so­ne­li­nin de bil­gi­len­dir­me yap­tı­ğı et­kin­lik­te, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, ka­dı­nın güç­len­me­si ve top­lum­da gö­rü­nür kı­lın­ma­sı için ha­ya­ta ge­çir­di­ği pro­je­ler an­la­tıl­dı. Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si’nin ver­di­ği hiz­met­le­rin ta­nı­tıl­dı­ğı et­kin­lik­te, ‘Ka­dı­nın Üre­tim­de­ki Gü­cü’ ko­nu baş­lık­lı bil­gi­len­dir­me de ya­pıl­dı. Et­kin­lik ak­şam­la­rı ise, Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si bün­ye­sin­de­ki Kent Or­kes­tra­sı’nın ver­di­ği kon­ser­ler­le renk­len­di.“Ka­dın Gü­cü ve Ka­dın Eme­ği’ ko­nu­lu bir ça­lış­tay dü­zen­len­di­” Et­kin­li­ğe ka­tı­lan sa­nat­çı­lar eser­le­ri­ni ser­gi­ler­ken, Gül­nar Kül­tür Mer­ke­zi’nde ise Prof. Dr. Ay­şe Ça­lık Ross’un Ge­nel Ko­or­di­na­tör­lü­ğü’nde sem­poz­yum dü­zen­len­di. Dü­zen­le­nen sem­poz­yum­da hem Tür­ki­ye’de, hem de dün­ya ge­ne­lin­de ba­şa­rı­lı ka­dın hi­ka­ye­le­ri pay­la­şıl­dı. Ka­dın­la­rın ya­şa­dı­ğı zor­luk­lar nok­ta­sın­da ne­ler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­nin de ko­nu­şul­du­ğu sem­poz­yu­mun ar­dın­dan, ‘Ka­dın Gü­cü ve Ka­dın Eme­ği’ ko­nu­lu bir ça­lış­tay dü­zen­len­di. Et­kin­lik kap­sa­mın­da bir­çok fark­lı sa­nat­çı, yi­ne Gül­nar Kül­tür Mer­ke­zi’nde bi­rey­sel ve top­lu bir şe­kil­de ser­gi­le­ri­ni yap­tı. Da­ha ön­ce Gül­nar’da ya­şa­nan or­man yan­gın­la­rın­da­ki yan­mış çam kü­tük­le­rin­den yon­tu­lan hey­kel­ler, se­ra­mik atöl­ye­le­ri, fo­toğ­raf ser­gi­le­ri ve na­kış ser­gi­le­ri­nin de ol­du­ğu et­kin­lik, Gül­nar Ha­tun Göç Ka­ta­rı Yü­rü­yü­şü ile ta­mam­lan­dı.