SEÇER YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

abdullah - 13 Eylül 2022 Salı

SEÇER YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

YANGIN BÖLGESİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, or­man yan­gın­la­rı­nın de­vam et­ti­ği Gül­nar ve Si­lif­ke il­çe­le­ri­ne gi­de­rek va­tan­daş­la­ra geç­miş ol­sun di­le­ğin­de bu­lun­du. Böl­ge hal­kı­nın acı­sı­nı pay­la­şan Baş­kan Se­çer, ça­lış­ma­lar hak­kın­da da yet­ki­li­ler­den bil­gi al­dı. Baş­kan Se­çer, “Sa­ha­da­ki ar­ka­daş­la­rı­mız can­si­pe­ra­ne ve kah­ra­man­ca ça­lı­şı­yor­lar, te­şek­kür edi­yo­ruz. El­le­ri­ne emek­le­ri­ne sağ­lık. Tüm Mer­si­ni­mi­ze geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­mi ile­ti­yo­rum, ya­ra­lı­la­ra acil şi­fa­lar di­li­yo­rum, ça­lı­şan­la­rın eme­ği­ne, yü­re­ği­ne sağ­lı­k” de­di. Ça­lış­ma­la­rı ya­kın­dan ta­kip eden Baş­kan Se­çer, Gül­nar Bü­yü­ke­ce­li’de baş­la­yan ve Si­lif­ke Ye­şi­lo­va­cık’a ka­dar inen yan­gın böl­ge­si­ne gi­de­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du, yet­ki­li­ler­den bil­gi al­dı. Baş­kan Se­çer ilk ola­rak, Si­lif­ke’nin Hır­man­lı Ma­hal­le­si’ne, ora­dan da Gül­nar’ın Bü­yü­ke­ce­li Ma­hal­le­si’ne ge­çe­rek, hem ça­lış­ma­la­rı in­ce­le­di hem de va­tan­daş­la­ra geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­ni ilet­ti. Yan­gın­la mü­ca­de­le­de gö­rev alan ekip­le­re de ça­lış­ma­la­rın­da ko­lay­lık­lar di­le­yen Baş­kan Se­çer,  böl­ge hal­kı­nın ya­nın­da ol­du. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, tüm ekip­le­ri ile se­fer­ber ol­du­ğu yan­gın böl­ge­sin­de, ça­lış­ma­la­rı­nı et­kin bir şe­kil­de sür­dü­rü­yor. AFAD, Or­man Böl­ge Mü­dür­lü­ğü, gü­ven­lik güç­le­ri ve çev­re il­ler­den ge­len des­tek it­fa­iye ekip­le­ri, yan­gın sön­dür­me ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor. Ay­rı­ca Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, yak­la­şık 6 ay ön­ce kö­pük tan­kı apa­ra­tı ta­kı­la­rak, bu tür yan­gın­lar­da yan­gın sön­dür­me ara­cı­na dö­nü­şen Mer­sin ge­ne­lin­de­ki TO­MA’lar­dan da, yan­gın ile mü­ca­de­le­de fay­da­la­nıl­dı. Bü­yük­şe­hir, tüm ekip­le­ri­ni böl­ge­ye se­fer­ber et­ti Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan böl­ge­ye gön­de­ri­len Mo­bil Mut­fak Tı­rı’nı da ge­zen Baş­kan Se­çer, 1 Ek­mek 1 Çor­ba ara­cı­nın bu­lun­du­ğu böl­ge­de de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Em­ni­yet güç­le­ri­ne, sağ­lık ekip­le­ri­ne ve it­fa­iye er­le­ri­ne ko­lay­lık­lar di­le­yen Baş­kan Se­çer, da­ha son­ra yan­gın­dan kıs­mi ola­rak et­ki­le­nen Pi­ne­park Otel’e geç­ti ve geç­miş ol­sun di­le­ğin­de bu­lun­du. Si­lif­ke Hır­man­lı’da yer alan AFAD’ın Mo­bil Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi’ni de zi­ya­ret eden Baş­kan Se­çer, Ye­şi­lo­va­cık’ta da va­tan­daş­lar­la bir ara­ya gel­di. Se­çer, son ola­rak ise Gül­nar Bü­yü­ke­ce­li’de yer alan Or­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü Bü­yü­ke­ce­li Yan­gın İlk Mü­da­ha­le Eki­bi bi­na­sın­da, Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van ve Ta­rım ve Or­man Ba­kan Yar­dım­cı­sı Vey­sel Tir­ya­ki ile bir ara­ya gel­di. “Yan­gı­nın yer­le­şim yer­le­ri­ne sıç­ra­ma­ma­sı için üs­tün bir gay­ret gös­te­ril­di­”Baş­kan Se­çer, Gül­nar’da yan­gın ile il­gi­li son du­rum hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­na­rak, “Ge­çen yıl da bu tab­loy­la kar­şı kar­şı­ya kal­mış­tık. Bü­tün bi­rim­ler ken­di alan­la­rın­da, so­rum­luk alan­la­rı­na mü­da­ha­le edi­yor­lar, ama so­rum­lu­luk ala­nı­mız ol­ma­yan yer­le­re de biz­ler be­le­di­ye­ler ola­rak kat­kı sun­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Yer­le­şim yer­le­ri ve köy­ler be­le­di­ye­le­rin so­rum­lu­luk alan­la­rı. Or­man yan­gı­nı­nın bu yer­le­re sıç­ra­ma­ma­sı için, ar­ka­daş­la­rı­mız üs­tün gay­ret sarf edi­yor­lar. Dün sa­bah baş­la­yan yan­gın, ak­şam sa­at­le­rin­den son­ra rüz­ga­rın da et­ki­siy­le şid­det­len­di. 11 il ve il­çe­den ge­len tak­vi­ye ekip­ler, be­le­di­ye­mi­zin ve Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün ça­lış­ma­la­rı­na kat­kı sun­du­lar. Bu ça­lış­ma­lar sa­ba­ha ka­dar de­vam et­ti ve ha­len de de­vam edi­yo­r” de­di. “Rüz­ga­rın esiş yö­nü ve şid­de­ti sü­re­ci et­ki­li­yo­r” Yan­gın böl­ge­sin­de sa­bah sa­at­le­rin­den bu ya­na in­ce­le­me­ler­de bu­lun­duk­la­rı­nı an­la­tan Baş­kan Se­çer, “Yan­gın böl­ge­sin­de­yiz. Sa­bah­tan bu ya­na yap­tı­ğım in­ce­le­me­ler­de gör­dü­ğüm, Hır­man­lı Ma­hal­le­miz bü­yük bir teh­li­ke at­lat­mış. Yan­gın, yer­le­şim ye­ri­ne ka­dar gel­miş, an­cak it­fa­iye­nin üs­tün gay­re­ti, yan­gı­nın ev­le­re sıç­ra­ma­sı­nı ön­le­miş. Yan­gı­nın çı­kış nok­ta­sı, şu an­da nük­le­er san­tral in­şa­atı­nın da sür­dü­ğü yer olan Bü­yü­ke­ce­li. Bü­yü­ke­ce­li’nin yer­le­şim ye­ri­nin he­men kı­yı­sı­na ka­dar iler­le­yen yan­gın, yi­ne ora­da da alı­nan ön­lem­ler ve üs­tün ça­ba­lar­la ko­nut­la­ra sıç­ra­ma­mış. Yi­ne bu böl­ge­de önem­li bir nok­ta Ye­şi­lo­va­cık Bü­yü­ke­ce­li ara­sın­da Pi­ne­park adın­da bü­yük bir otel var. Ora­yı da in­ce­le­dim, ger­çek­ten çok bü­yük bir teh­li­ke at­la­tıl­mış. Ekip­ler hem ha­va­dan, hem ka­ra­dan yan­gı­nı kon­trol al­tı­na al­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. So­ğut­ma ça­lış­ma­la­rı de­vam edi­yor. Fa­kat, rüz­gâ­rın esiş yö­nü­ne bağ­lı ola­rak, ateş de yön de­ğiş­ti­ri­yor ve sıç­ra­ma ih­ti­ma­li çok yük­sek olu­yo­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Baş­kan Se­çer, yan­gı­na mü­da­ha­le es­na­sın­da ya­ra­la­nan per­so­ne­le de geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­ni ile­te­rek, “Ba­zı per­so­nel­ler ya­ra­lan­dı. Ya­ra­la­nan per­so­nel­le­re acil şi­fa­lar di­li­yo­rum. Ta­bi in­san ha­ya­tı kay­bol­ma­dı, ama can kay­bı yok di­ye­me­yiz. Çün­kü ağaç da bir can­lı, için­de­ki bör­tü bö­cek, hay­van­lar da her bi­ri bi­rer can­lı. Do­la­yı­sıy­la üzün­tü ve­ri­ci bir du­ru­m” di­ye be­lirt­ti. “Tüm Mer­si­ni­mi­ze geç­miş ol­su­n” Yan­gı­nın rüz­ga­rın et­ki­siy­le bü­yü­dü­ğü­nü ve ya­yıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Baş­kan Se­çer, son ola­rak şun­la­rı söy­le­di: “Mer­sin or­man böl­ge­si ve sı­cak bir böl­ge. Do­la­yı­sıy­la yan­gın ih­ti­ma­li­nin çok yük­sek ol­du­ğu böl­ge­le­rin ba­şın­da ge­li­yor. Yan­gın da yak­la­şık 26 bin dö­nüm­lük bir alan­da mey­da­na ge­li­yor. Tüm Mer­si­ni­mi­ze geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­mi ile­ti­yo­rum.”