MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN MOBİL  MUTFAK TIRI YANGIN BÖLGESİNDE

abdullah - 13 Eylül 2022 Salı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN MOBİL MUTFAK TIRI YANGIN BÖLGESİNDE

MUTFAK TIRI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Mo­bil Mut­fak Tı­rı'nı yan­gın fe­la­ke­ti­nin sür­dü­ğü Gül­nar il­çe­si Bü­yü­ke­ce­li Ma­hal­le­si'ne gön­der­di. Sa­bah '1 Ek­mek 1 Çor­ba', öğ­len ve ak­şam sa­at­le­rin­de ise 3 çe­şit ye­mek­le böl­ge­de­ki yan­gın­ze­de ve gö­rev­li­le­re hiz­met su­nan Bü­yük­şe­hir, yan­gın­la mü­ca­de­le so­na ere­ne ka­dar böl­ge­de­ki fa­ali­ye­ti­ni sür­dü­re­cek. Yan­gın­la ara­lık­sız mü­ca­de­le yü­rü­ten Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si; AFAD, Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, em­ni­yet güç­le­ri ve Tür­ki­ye'nin bir­çok ilin­den ge­len it­fa­iye ekip­le­riy­le böl­ge­de tek vü­cut ol­du. Yan­gı­nın ilk sa­at­le­rin­den iti­ba­ren böl­ge­de se­fer­ber olan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, va­tan­daş­la­ra ve yan­gın­la mü­ca­de­le­de gö­rev alan ekip­le­re hiz­met et­me­ye de­vam edi­yor. Yıl­dı­rım: “Va­tan­daş­la­rı­mı­zın iyi kö­tü tüm gün­le­rin­de yan­la­rın­da­yı­z” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak yan­gı­nın ilk anın­dan be­ri böl­ge­de ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­ka­nı En­gin Yıl­dı­rım, böl­ge­de hiz­me­te sun­duk­la­rı Mo­bil Mut­fak Tı­rı hak­kın­da, “Biz va­tan­daş­la­rı­mı­zın iyi kö­tü tüm gün­le­rin­de yan­la­rın­da­yız. Do­ğal afet, yan­gın, sel gi­bi fe­la­ket­ler­de hem va­tan­daş­la­rı­mı­za, hem de böl­ge­de ça­lı­şan tüm ekip­le­re gı­da des­te­ği sağ­la­mak adı­na yi­ne bu­ra­da­yız. 1 ek­mek 1 çor­ba pro­je­si ile sa­bah kah­val­tı­sı­nı ver­di­ği­miz va­tan­daş ve ça­lı­şan­la­rı­mı­zın, öğ­le ve ak­şam ye­mek­le­ri ise Mo­bil Mut­fak Tı­rı­mız­da ha­zır­la­nı­yor. Tı­rı­mız­da ay­rı­ca bol mik­tar­da iç­me su­yu ve du­man­dan et­ki­len­me­le­re kar­şı ye­ter­li mik­tar­da ay­ran bu­lu­nu­yo­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ke­mik: “Yan­gın sö­ne­ne ka­dar bu­ra­da­yı­z” Yan­gın­la mü­ca­de­le­de Mer­sin’le ko­or­di­ne­li ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten Kon­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye Da­ire­si per­so­ne­li Ah­met­can Ke­mik, “Gel­di­ği­miz­de çok bü­yük bir yan­gın var­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye­si ile be­ra­ber gö­re­ve baş­la­dık. Çok zor­lu bir yan­gın­day­dık. Tüm ev­le­re sıç­ra­mak üze­rey­di. Bir sü­rü ev kur­tar­dık it­fa­iye­ci ar­ka­daş­la­rı­mız­la. Gi­re­sun’dan Gü­müş­ha­ne’den, Kon­ya’dan, Os­ma­ni­ye’den, Ak­sa­ray’dan ge­len it­fa­iye­ci ar­ka­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te tek vü­cut ol­duk. Yan­gın sö­ne­ne ka­dar bu­ra­da­yız, sö­nün­ce Kon­ya’ya gi­dip tek­rar gö­re­vi­mi­ze baş­la­ya­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu. Kı­lıç: “Bü­yük­şe­hir bu­ra­da ye­mek hiz­me­ti de ya­pı­yo­r” Yan­gın­dan duy­du­ğu en­di­şe­le­ri di­le ge­ti­ren ma­hal­le sa­ki­ni Hav­va Kı­lıç, “Gö­rev­li­ler ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor­lar. Biz evi­miz­den çık­mı­yo­ruz. Biz dı­şa­rı­dan ge­len­le­re ik­ram­da bu­lu­na­ma­dı­ğı­mız için, on­lar ya­pı­yor. Ye­mek hiz­me­ti iyi şu an­da. Biz ken­di­miz bir kap ye­mek gö­tü­rüp ve­re­mi­yo­ruz, Bü­yük­şe­hir ya­pı­yor o gö­re­vi. Bi­zim ya­pa­ca­ğı­mız gö­re­vi on­lar ya­pı­yor. Yan­gı­nın bir an ön­ce sön­me­si­ni di­li­yo­ruz. 10 yıl ön­ce da­ha bü­yük bir yan­gın var­dı, evi­miz yan­dı, 3 kar­de­şi­miz öl­dü. Da­ha da bü­yü­me­sin, can­lar git­me­si­n” söz­le­riy­le dü­şün­ce­le­ri­ni pay­laş­tı. Türk: “Mer­sin İt­fa­iye­si hiç mo­la ver­me­den ça­lış­tı­” Yan­gı­nın ken­di ya­şa­dı­ğı böl­ge­de baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten ma­hal­le es­naf­la­rın­dan Fat­ma Türk de, “Sa­bah ilk uyan­dı­ğı­mız­da ilk yan­gı­nı gör­dük. Çok gü­zel mü­da­ha­le edil­di. He­li­kop­ter, uçak ve in­san­lar bu­na da­hil ol­du. Jan­dar­ma çok gü­zel ça­lış­tı. Ma­ale­sef poy­ra­zın et­ki­si, yan­gı­nı bir an­da bü­yüt­tü. Biz de halk ola­rak yar­dım et­me­ye ça­lış­tık, ama in­san­la­rın mü­da­ha­le­si bi­raz zor ol­du. Mer­sin İt­fa­iye­si’nden Al­lah ra­zı ol­sun. Hiç mo­la ver­me­den ça­lış­tı­lar. Hat­ta bir ta­ne­si ka­za yap­tı. Acil şi­fa­lar di­li­yo­rum. Çok in­san can­la baş­la ça­lı­şı­yor. Çev­re il­ler­den de it­fa­iye­ler gel­di. Bir an ön­ce sön­me­si­ni ümit edi­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. Va­tan­daş­la­rın pa­nik ha­lin­de ol­du­ğu­nu da söz­le­ri­ne ek­le­yen Türk, “E­vi­ne gi­rip ye­mek ya­pa­mı­yor. Ne ola­ca­ğı­nı bil­mi­yor­lar. Ço­cuk­la­rı pa­nik ha­lin­de. Bu­ra­da çok gü­zel bir hiz­met ver­di­ler. Hem hal­ka, hem ça­lı­şan­la­ra ye­mek ve­ri­yor­lar. Sı­cak çor­ba­sı, ye­me­ği, ek­me­ği, su­yu, ay­ra­nı her şe­yi dü­şü­nül­müş. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ni ger­çek­ten çok tak­dir edi­yo­rum. Za­ten hiz­met­te sı­nır ta­nı­mı­yor­lar. Bu hiz­met ile de in­san­la­rın gön­lü­nü al­dı­la­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Er­bil: “İt­fa­iye ekip­le­ri yan­gı­nın sön­dü­rül­me­si için her tür­lü ge­re­ke­ni ya­pı­yo­r” Bü­yü­ke­ce­li’de­ki böl­ge es­naf­la­rın­dan Re­zan Er­bil, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si elin­den ge­len yar­dım­la­rı ya­pı­yor, it­fa­iye ekip­le­ri yan­gı­nın sön­dü­rül­me­si için her tür­lü gay­re­ti gös­te­ri­yor. Hiz­met­ten mem­nu­nuz ger­çek­ten. Des­tek gör­dük, her şey ya­pıl­dı. Hal­kın, iş­çi­le­rin, köy­lü­le­rin zor gü­nün­de ya­nın­da olu­nu­yor­sa, biz bu­nun­la gu­rur du­ya­rı­z” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ka­ra­man: “Yur­du­muz, yu­va­mız, bah­çe­le­ri­miz hep yan­dı­” Ma­hal­le sa­kin­le­rin­den Ay­şe Ka­ra­man, “Ne ge­ce uyu­duk, ne sa­bah uyu­duk. Bas bas ba­ğı­rı­yo­ruz, ya­pa­cak bir şe­yi­miz yok. Ya­nı­yor 2 gün­dür. Ya­pa­cak bir şe­yi­miz yok. Yur­du­muz, yu­va­mız, bah­çe­le­ri­miz hep yan­dı. Uğ­ra­şı­yor­lar, ama gü­cü yet­me­yin­ce poy­raz çı­kın­ca ne yap­sın­lar? On­la­rın sa­ye­sin­de kur­tul­duk, te­şek­kür ede­rim hep­si­ne­” de­di.