BAŞKAN BOZDOĞAN: “TARSUS’A KARANLIK HESAPLARLA İHANET EDENLERİ BU HALK UNUTMAZ”

abdullah - 12 Eylül 2022 Pazartesi

BAŞKAN BOZDOĞAN: “TARSUS’A KARANLIK HESAPLARLA İHANET EDENLERİ BU HALK UNUTMAZ”

BAŞKAN BOZDOĞAN

(ŞA­HİN TUR­GUT) Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, ağa­la­rı­nın ver­di­ği ka­rar­la­rın ar­ka­sın­da dur­ma­yı iş bi­len­le­rin kent­te yap­tı­ğı iha­ne­ti bu hal­kın unut­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Baş­kan Boz­do­ğan, Be­le­di­ye Mec­li­si’nin Ey­lül ayı ola­ğan Mec­lis top­lan­tı­sı­nın di­lek ve te­men­ni­ler bö­lü­mün­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, Mec­lis’ten bir gün ön­ce alı­nan mec­lis grup ka­rar­la­rı­nın sos­yal med­ya üze­rin­den sız­dı­rıl­ma­sı­nı sert bir dil­le eleş­tir­di. Ba­zı Mil­let­ve­kil­le­ri­nin, Mec­lis’te alı­na­cak ka­rar­la­rı ma­ni­pü­le et­mek için te­le­fon­lar aç­tı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan “Hal­kın tak­di­ri ile gö­re­ve gel­miş bir se­çil­mi­şe, hal­kın tak­di­ri ile gö­re­ve ge­len baş­ka bir se­çil­mi­şin te­le­fon­lar aça­rak ne­le­ri sa­lık ver­di­ği­ni öğ­ren­dim. 10 bin yıl­lık Tar­sus’un ka­de­ri be­lir­le­ne­cek di­yo­ruz, top­lan­tı­dan ön­ce grup­lar­dan alı­na­cak ka­dar­la­rı Fa­ce­bo­ok’a ser­vis eden se­çil­miş­ler­le kar­şı­la­şı­yo­ruz. İsim­le­ri, sı­fat­la­rı, par­ti­le­ri ne olur­sa ol­sun, bi­ze ders ver­mek is­te­yen­ler ne­den­se hep ay­nı ayak ta­kı­mıy­la sos­yal med­ya­ya bil­gi­ler sız­dı­rı­yor, ağa­la­rı­nın ver­di­ği ka­rar­la­rın ar­ka­sın­da dur­ma­yı iş bi­li­yor­la­r” de­di. Tar­sus’a iha­net eden­le­ri bu hal­kın unut­ma­ya­ca­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Boz­do­ğan “Bu ka­rar­la­rı sız­dı­ran söz­de Be­le­di­ye Baş­kan aday­la­rı, söz­de Mil­let­ve­ki­li aday­la­rı; siz­ler Tar­sus’a ka­ran­lık he­sap­la­rı­nız­la iha­net eder­ken, bu şeh­rin Ve­ki­li ve­ya Baş­ka­nı ol­mak için yo­la çık­tı­ğı­nız­da in­san­la­rın yü­zü­ne na­sıl ba­ka­cak­sı­nız onu me­rak edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Mec­lis top­lan­tı­sı son­ra­sın­da sos­yal med­ya he­sa­bın­dan ise “Tar­sus Be­le­di­ye Mec­li­sin­de ya­şa­nan pa­ro­di­yi, al­tın harf­ler­le bir ke­na­ra ya­zı­yo­ruz. Hiç kim­se me­rak et­me­sin, gü­zel bir çay ko­yun; Ye­ni­den Baş­lı­yo­ru­z” pay­la­şı­mın­da bu­lun­du. Bi­lin­di­ği üze­re, Tar­sus Be­le­di­ye­si­nin Ey­lül ayı ola­ğan Mec­lis top­lan­tı­sı sı­ra­sın­da ger­gin an­lar ya­şan­mış, Be­le­di­ye­ye ait ba­zı ar­sa­la­rın kat kar­şı­lı­ğın­da sa­tı­şı­na Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nin bir­çok Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si ve Cum­hur it­ti­fa­kı gru­bu “re­d” yö­nün­de oy kul­lan­mış­tı.