MAHMUT ŞAHİN, “TARSUS’A İLÇE ELBİSESİ DAR GELİYOR”

abdullah - 12 Eylül 2022 Pazartesi

MAHMUT ŞAHİN, “TARSUS’A İLÇE ELBİSESİ DAR GELİYOR”

İLÇE ELBİSESİ DAR GELİYOR

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus 1 No­lu Es­naf Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Mah­mut Şa­hin, ken­tin şu an da 400 bin­le­re yak­la­şan nü­fu­sun sü­rek­li art­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, Tar­sus’a il­çe el­bi­se­si­nin dar gel­di­ği­ni ve bu ken­tin İL ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Mah­mut Şa­hin, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, Tar­sus Be­le­di­ye­si, ken­ti­miz­de­ki 22 oda ve 58 med­ya ku­ru­şu­nun des­te­ği ile ha­ya­ta ge­çi­ri­len “İL’LE DE TAR­SU­S” pro­je­si kap­sa­mın­da baş­la­tı­lan im­za kam­pan­ya­sı­na des­tek ver­di. Hiz­met­le­rin da­ha ra­hat yü­rü­tü­le­bil­me­si için Tar­sus’un İL ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zen Baş­kan Şa­hin “Tar­sus’ta her­kes il­çe­nin İL ol­ma­sı için eli­ni ta­şın al­tı­na ko­ya­rak ne ge­re­ki­yor­sa yap­ma­ya ha­zır. Ben de Tar­sus sev­da­lı­sı bir Ko­ope­ra­tif Baş­ka­nı ola­rak ne yap­mam ge­re­ki­yor­sa elim­den ge­le­ni yap­ma­ya ha­zı­rı­m” de­di. Tür­ki­ye'de­ki bü­yük il­çe­le­rin İL ol­ma ha­ya­li­nin bu­lun­du­ğu­na dik­kat çe­ken Mah­mut Şa­hin,Tar­sus’un İL ola­ma­ma­nın za­ra­rı­nı hep gör­dü­ğü­nü, baş­la­tı­lan im­za kam­pan­ya­sı­na hü­kü­me­tin ve dev­let bü­yük­le­ri­nin pas geç­me­me­le­ri­ni es­naf ve sa­nat­kâr­lar tem­sil­ci­le­ri ola­rak is­te­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.