MURAT KAYA: “TARSUS, ÜRETİM BAŞTA  İSTİHDAM VE İHRACATTA HEDEFLEDİĞİ  NOKTALARA MUTLAKA ULAŞACAKTIR”

abdullah - 12 Eylül 2022 Pazartesi

MURAT KAYA: “TARSUS, ÜRETİM BAŞTA İSTİHDAM VE İHRACATTA HEDEFLEDİĞİ NOKTALARA MUTLAKA ULAŞACAKTIR”

TTB BAŞKANI MURAT KAYA

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, tüm zor­luk­lar kar­şı­sın­da yıl­ma­yan, üre­tim­den al­dı­ğı güç­le her za­man ye­ni pa­zar­lar ara­yı­şın­da olan Tar­sus’un üre­tim­de, is­tih­dam­da ve ih­ra­cat­ta he­def­le­di­ği nok­ta­la­ra mut­la­ka ula­şa­ca­ğı­nı söy­le­di. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu, haf­ta­lık ola­ğan top­lan­tı­sın­da gün­de­mi, ya­tı­rım ve pro­je­le­ri de­ğer­len­dir­di. Bor­sa Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, top­lan­tı son­ra­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, sa­de­ce ül­ke ola­rak de­ğil dün­ya ola­rak eko­no­mi­de, ti­ca­ret­te, sos­yal ya­şam­da zor­lu ko­şul­lar­la mü­ca­de­le edil­di­ği­ni be­lir­te­rek, Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nın bu zor­lu sü­reç­te üye­le­ri ile bir­lik­te bir­çok ba­şa­rı­la­ra im­za ata­rak he­def­le­ri­ne ulaş­tı­ğı­nı ifa­de et­ti. “Sek­tör­le­ri­mi­ze des­tek ola­cak bir­çok ça­lış­ma­ya im­za at­tı­k” di­yen Ka­ya “Ö­zel­lik­le Co­vid19 pan­de­mi­si ile baş­la­yan ve glo­bal an­la­ma­da olum­suz et­ki­le­ri­nin de­vam et­ti­ği sü­re­ci, yo­ğun bir me­sa­i ile yö­ne­tim ku­ru­lu­muz ile yö­net­me­ye de­vam edi­yo­ruz. Önü­müz­de kat edi­le­cek çok me­sa­fe ve atı­la­cak çok adım­la­rın ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Ye­ni ba­şa­rı hi­ka­ye­le­ri yaz­mak için ulu­sal ve kü­re­sel ma­na­da kar­şı­mı­za çı­ka­cak tüm fır­sat­la­rı de­ğer­len­dir­me­ye de­vam ede­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Pro­je ve ya­tı­rım­la­ra des­tek ver­me­ye de­vam ede­cek­le­ri­ne vur­gu ya­pan Baş­kan Ka­ya “Tar­sus, böl­ge­miz ve ül­ke­miz adı­na ya­rar­lı ola­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­müz, böl­ge­nin ta­nı­tı­mı, üre­tim po­tan­si­ye­li­ne ve ih­ra­ca­tı­na kat­kı sağ­la­ya­cak pro­je­le­ri, ya­tı­rım­la­rı üret­me­ye, des­tek ver­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı ola­rak ya­pı­lan­la­rın hep­si plan­lı, prog­ram­lı, or­ta­ya so­mut ve ger­çek­le­şe­bi­le­cek viz­yon or­ta­ya ko­nu­la­rak ya­pı­lan ko­nu­lar­dı.  Bi­zim ön­ce kent ve Tar­sus eko­no­mi­si­ne kat­kı için, da­ha son­ra ise Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne kat­kı için gay­ret­le­ri­miz, ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam ede­cek. Bi­zim de koy­du­ğu­muz he­def­ler ara­sın­da bu ül­ke­nin ih­ra­ca­tı­nın ve is­tih­da­mın hız­la art­ma­sı için so­mut pro­je­le­rin or­ta­ya kon­ma­sı­dı­r” de­di.Tar­sus için­de ay­rı bir pa­rag­raf açan Bor­sa Baş­ka­nı Ka­ya “Mü­te­şeb­bis ru­hu, bü­yü­me ar­zu­su ve özel sek­tör di­na­miz­miy­le zor­luk­lar kar­şı­sın­da yıl­ma­yan, üre­tim­den al­dı­ğı güç­le her za­man ye­ni pa­zar­lar ara­yı­şın­da olan Tar­sus, üre­tim­de, is­tih­dam­da ve ih­ra­cat­ta he­def­le­di­ği nok­ta­la­ra mut­la­ka ula­şa­cak­tı­r” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.