Yarım Asırlık Sorun Çözülüyor TARSUS’TA, TREN YOLU  YERİN ALTINDAN GEÇECEK

abdullah - 12 Eylül 2022 Pazartesi

Yarım Asırlık Sorun Çözülüyor TARSUS’TA, TREN YOLU YERİN ALTINDAN GEÇECEK

TARSUS'TA TREN YOLU

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın, Tar­sus’u baş­tan­ba­şa iki­ye bö­len tren yo­lu­nun yer al­tı­na in­me­siy­le il­gi­li mü­ca­de­le­si so­nuç ver­di. Baş­kan Boz­do­ğan, tren yo­lu­nun yer al­tı­na alın­ma­sıy­la bir­lik­te şeh­rin can alı­cı nok­ta­la­rın­da­ki tra­fik so­ru­nu­nun gi­de­ri­le­ce­ği­ni ak­ta­rır­ken, bo­şa çı­kan ara­zi­nin de ye­şil alan ve bi­sik­let yo­lu ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti. Mer­si­nA­da­na­Ga­zi­an­tep Yük­sek Stan­dart­lı De­mir­yo­lu Pro­je­si ile ken­tin iki­ye bö­lün­me­si­ni is­te­me­dik­le­ri­ni de sık sık di­le ge­ti­ren ve pro­je baş­lan­gıç ta­ri­hin­den bu ya­na yer al­tı­na alın­ma­sı için di­re­nen Baş­kan Boz­do­ğan, al­ta alın­ma­sı ha­lin­de bo­şa çı­kan ara­zi­nin ye­şil alan ve bi­sik­let yo­lu ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­ce­ği­ni ve ka­mu­oyu ya­ra­rı­nı be­lirt­miş­ti. Pro­je için sık sık An­ka­ra’da gö­rüş­me­ler ger­çek­leş­ti­ren Baş­kan Boz­do­ğan’ın iti­raz­la­rı vü­cut bu­la­rak yer al­tı­na alın­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı. Ey­lül Ayı Mec­lis Top­lan­tı­sın­da tren yo­lu­nun alt­tan geç­ti­ği­nin müj­de­si­ni ve­ren Baş­kan Boz­do­ğan, “T­ren yo­lu al­ta alın­maz gi­bi yo­rum­lar ya­pıl­mış­tı. Ha­yat­ta ol­maz, edil­mez de­miş­ler­di. Ama ha­ya­li­mi se­vi­yo­rum ve ha­ya­lim­le uğ­raş­ma­yı da se­vi­yo­rum. Tar­sus Tren Yo­lu ye­rin al­tın­dan ge­çe­cek. Tar­sus’un il ol­ma­sı da ha­yal mi? Onu da ba­şa­ra­ca­ğı­z” de­di. KA­MU­OYU YA­RA­RI ESAS ALIN­DI Pro­je için son­daj ça­lış­ma­sı, dron çe­kim­le­ri vb. bir­çok ko­nu­da des­tek olan ve in­şa­at, iş­let­me dö­ne­min­den çev­re­sel sos­yal et­ki de­ğer­len­dir­me­le­ri­ne ka­dar, pro­je­nin An­ka­ra aya­ğı­na ka­dar sü­re­cin ta­kip­çi­si olan Baş­kan Boz­do­ğan’ın 2,7 ki­lo­met­re­lik tren yo­lu pro­je­si­nin al­ta alın­ma­sı için ka­mu­oyu ya­ra­rı­nı göz önün­de bu­lun­du­ra­rak et­ti­ği iti­raz­lar so­nu­ca var­dı.Tar­sus’un ya­şam ka­li­te­si­ni yük­selt­mek için ça­ba sarf et­tik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Baş­kan Boz­do­ğan, ‘’Tren yo­lu­nun ken­ti­mi­zi iki­ye böl­me­si­ne kar­şı iti­raz­la­rı­mız vü­cut bu­lu­yor. Dün Be­le­di­ye Mec­lis Top­lan­tı­sın­da ye­ni­den di­le ge­tir­di­ği­miz bu bü­yük so­ru­nu, hal­kı­mı­zın gün­den gü­ne ya­şa­dı­ğı tra­fik prob­lem­le­ri­ni dü­şü­ne­rek aşı­yo­ruz. Tar­sus'un ge­le­ce­ği­ni ris­ke eden, eko­no­mik ko­şul­la­rın ya­şa­mı her ge­çen gün zor­laş­tır­ma­sı ger­çe­ğiy­le yüz­leş­ti­ği­miz şu gün­ler­de, be­le­di­ye­mi­zin Tar­sus için yap­ma­yı plan­la­dı­ğı ya­tı­rım­la­rın fi­nan­sal kay­nak­la­rı­nın önü­ne ge­çil­me­si gi­bi ge­liş­me­le­rin ya­nı sı­ra; Tar­sus ve Tar­sus­lu­nun ya­şam alan­la­rı­nı ra­hat­lat­mak ve ya­şam kon­fo­ru­nu yük­selt­mek için ça­lı­şı­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)