BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN, YENİ ‘EĞİTİM-ÖĞRETİM’ YILI MESAJI

abdullah - 12 Eylül 2022 Pazartesi

BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN, YENİ ‘EĞİTİM-ÖĞRETİM’ YILI MESAJI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, ül­ke­mi­zi ge­le­ce­ğe gü­ven­le ta­şı­mak için bi­rin­ci şar­tın eği­tim­den geç­ti­ği­ni söy­le­di. Te­pe­bağ­lı, 2022-2023 eği­ti­möğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sı do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı olan yav­ru­la­rı­mı­zın en gü­zel bir şe­kil­de ye­tiş­ti­ril­me­si he­pi­mi­zin or­tak he­de­fi­dir. Çün­kü iyi ye­tiş­miş, ül­ke­si­ni ve dün­ya­yı ta­nı­yan do­na­nım­lı ne­sil­ler, hem ken­di­le­ri­nin ge­le­ce­ği hem de ül­ke­mi­zin ve dün­ya­mı­zın ge­le­ce­ği açı­sın­dan son de­re­ce önem­li­dir. Ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı olan ço­cuk­la­rı­mı­zın eği­tim ve öğ­re­tim ha­ya­tın­da önem­li bir ye­ri olan il­köğ­re­tim, de­va­mı ge­le­cek uzun bir yo­lun baş­lan­gı­cı­dır. İyi ye­tiş­miş bir ne­sil, ül­ke­mi­zin en önem­li ser­ma­ye­si­dir. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le, baş­ta Çam­lı­yay­la’mız ol­mak üze­re ül­ke­mi­zin her kö­şe­sin­de eği­ti­me baş­la­ya­cak ço­cuk­la­rı­mı­zın ve öğ­ret­men­le­ri­mi­zin ye­ni eği­ti­möğ­re­tim yı­lı he­ye­ca­nı­nı yü­rek­ten pay­la­şı­yor, ye­ni eği­tim yı­lı­nın tüm öğ­ret­men­le­ri­miz ve öğ­ren­ci­le­ri­miz için ba­şa­rı­lı geç­me­si­ni te­men­ni edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.