CUMALİ TAŞ: “KIRTASİYECİ ESNAFIMIZ ZOR DURUMDA”

abdullah - 12 Eylül 2022 Pazartesi

CUMALİ TAŞ: “KIRTASİYECİ ESNAFIMIZ ZOR DURUMDA”

KIRTASİYE ESNAFI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Fo­toğ­raf­çı­lar Es­naf ve Sa­nat­kâr­lar Oda­sı Baş­ka­nı Cu­ma Taş, zin­cir mar­ket­le­rin kır­ta­si­ye ürün­le­ri­ni sat­ma­sı­nın, kır­ta­si­ye­ci­le­ri olum­suz et­ki­le­di­ği­ni söy­le­di. Cu­ma­li Taş, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, ye­ni eği­ti­möğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sı ile bir­lik­te bir­çok kır­ta­si­ye­ci­lik ya­pan Oda üye­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti­ği­ni, an­cak bir­ço­ğu­nun zin­cir mar­ket­le­rin kır­ta­si­ye ürü­nü sat­ma­la­rın­dan do­la­yı çok zor du­rum­da ol­duk­la­rı­nı gör­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, öğ­ren­ci ve­li­le­ri­nin okul ih­ti­yaç­la­rı­nı 365 gün hiz­met su­nan kır­ta­si­ye­ci es­na­fın­dan al­ma­la­rı­nı is­te­di. Okul­lar açıl­ma­dan ön­ce se­zo­na ha­zır­lık ya­pa­rak dük­kâ­nı­nı mal­ze­me ile dol­du­ran Tar­sus­lu bir­çok kır­ta­si­ye­ci es­na­fı­nın, zin­cir mar­ket­le­rin ken­di­le­rin­den da­ha uy­gun fi­yat­la­ra kır­ta­si­ye ürün­le­ri sat­ma­sın­dan olum­suz et­ki­len­di­ği­nin al­tı­nı çi­zen Cu­ma­li Taş “Da­ha çok gı­da üze­ri­ne ku­rul­muş zin­cir mar­ket­ler, kır­ta­si­ye mal­ze­me­le­riy­le raf­la­rı­nı dol­du­rup ek­me­ği­ni bu iş­ten ka­za­nan es­na­fı­mı­za çel­me ta­kı­yor­lar. Bü­yük fir­ma­la­ra ait zin­cir mar­ket­ler ile kü­çük ve or­ta öl­çek­li es­na­fın re­ka­bet et­me­si­nin im­kan­sız. Dev­le­ti­miz bu hu­sus­ta bir ça­lış­ma yap­ma­la­rı­nı bek­li­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Her yıl pi­ya­sa­la­rın okul­la­rın açıl­ma­sıy­la bir­lik­te can­lan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Baş­kan Cu­ma­li Taş  “Yak­la­şık üç ay­dır kır­ta­si­ye­ci es­na­fı ya­tı­yor, iş yap­mı­yor. Zin­cir mar­ket­ler kar­şı­sın­da yok ol­ma teh­li­ke­si ile kar­şı kar­şı­ya olan kır­ta­si­ye­ci­ler bir an ön­ce evi­ne ek­mek gö­tür­mek is­ti­yo­r” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.