CHP TARSUS İLÇE TEŞKİLATI, 99.  KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

abdullah - 12 Eylül 2022 Pazartesi

CHP TARSUS İLÇE TEŞKİLATI, 99. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

CHP'NİN KURULUŞU

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Tar­sus İl­çe Ör­gü­tü, par­ti­nin ku­ru­lu­şu­nun 99. Yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le Ata­türk Anı­tı’na çe­lenk sun­ma tö­re­ni dü­zen­le­di. CHP İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, anı­ta çe­lenk su­nu­mu, say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı okun­ma­sı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Kur­tu­luş mü­ca­de­le­si­nin ve ku­ru­luş ira­de­si­nin si­ya­si ön­de­ri Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si 99 ya­şın­da. Bu­gün bu ta­ri­hi mi­ra­sı coş­kuy­la kut­la­mak ve Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin İkin­ci Yüz­yı­lı­nı hep bir­lik­te in­şa et­me ka­rar­lı­lı­ğı­mı­zı bir kez da­ha güç­lü bir ses­le be­yan et­mek için bu­ra­da­yız. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün ön­der­li­ğin­de 9 Ey­lül 1923 ta­ri­hin­de si­ya­si fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­yan Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si, ül­ke­mi­zin ku­ru­luş ma­ya­sı­nı oluş­tu­ran ve genç Cum­hu­ri­yet’i de­mok­ra­si­ye ha­zır­la­yan bir par­ti­di­r” de­di. “Sa­ra­ya kar­şı mil­le­tin ka­yıt­sız şart­sız ege­men­li­ği­nin ira­de­si­ni esas alan Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi ye­ni­den or­tak bir de­ğer ha­li­ne ge­tir­mek, de­mok­ra­si ile taç­lan­dır­mak bu­gün her şey­den da­ha ön­ce­lik­li bir gö­rev­di­” di­yen Baş­kan Va­ral “Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin yüz yı­la yak­la­şan ta­ri­hi­nin son yıl­la­rı ma­ale­sef bü­yük bir yı­kı­ma yol açan Tek Adam Re­ji­mi­nin ta­lan dü­ze­ni ile geç­miş­tir. De­mok­ra­si­yi, ada­le­ti, kal­kın­ma­yı yok sa­yan ta­lan ve tek adam re­ji­mi­nin so­nu­cun­da çok bo­yut­lu bir buh­ra­nın ağır tah­ri­ba­tı ya­şan­mak­ta­dır. Mil­yon­la­rı yok­sul­lu­ğa mah­kum eden bu yol­suz­luk dü­ze­ni, bir avuç im­ti­yaz­lı­ya cid­di ser­vet trans­fer­le­ri ya­pa­rak, hal­kın olan tüm kay­nak­la­rı kü­çük bir sı­nı­fın elin­de top­la­mış, eşit­siz­lik­le­ri de­rin­leş­tir­miş, gü­ven­ce­siz­li­ği ar­tır­mış­tır. An­cak umut­suz­lu­ğa yer yok! Ta­lan ve tek adam re­ji­mi­nin ül­ke­mi­zi sü­rük­le­di­ği bu çok yön­lü buh­ran­dan güç­len­di­ril­miş par­la­men­ter sis­te­mi ku­ra­rak, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi de­mok­ra­si ile taç­lan­dı­ra­rak, ege­men­li­ği tek­rar ka­yıt­sız şart­sız mil­le­te dev­re­de­rek, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne da­ya­lı hu­kuk dev­le­ti­ni ku­ra­rak ve he­pi­mi­zin bir­lik­te zen­gin­le­şe­ce­ği üre­tim eko­no­mi­si­ni ve sos­yal dev­le­ti in­şa ede­rek çı­ka­ca­ğız. Önü­müz­de­ki dö­nem, ta­lan ve tek adam re­ji­mi­nin bu ağır tah­ri­ba­tı­na, bu de­rin buh­ra­na kar­şı tüm top­lum­sal ke­sim­ler­le ya­nıt üre­te­ce­ği­miz önem­li bir ta­ri­hi eşik­tir. CHP ola­rak, de­mok­ra­tik ve mü­ref­feh ge­le­ce­ği hal­kı­mız­la bir­lik­te in­şa et­me ve top­lum­sal ba­rı­şı te­sis et­me­nin ta­ri­hi so­rum­lu­lu­ğu­nu ta­şı­yo­ruz. Tüm hak­la­rı yok eden ve top­lu­mu ay­rış­tı­ra­rak ku­tup­laş­tı­ran bu­gü­nün ik­ti­da­rı­nın yı­kı­cı si­ya­si an­la­yı­şı­nın ye­ri­ne ka­mu ya­ra­rı­nı gö­ze­ten, top­lum­sal ba­rı­şı gü­ven­ce al­tı­na ala­cak ay­dın­lık bir ge­le­ce­ği el bir­li­ği ile ku­ra­ca­ğı­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Kut­la­ma­la­ra Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, CHP es­ki Mil­let­ve­ki­li Ali Ok­sal, CHP Tar­sus Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Bel­da Bo­roğ­lu, CHP Tar­sus Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Adil Bal, Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri, par­ti­li­ler ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.       (Ha­ber Mer­ke­zi)