MHP İLÇE BAŞKANI ÇELİK’TEN, YENİ ‘EĞİTİM-ÖĞRETİM’ YILI KUTLAMASI

abdullah - 12 Eylül 2022 Pazartesi

MHP İLÇE BAŞKANI ÇELİK’TEN, YENİ ‘EĞİTİM-ÖĞRETİM’ YILI KUTLAMASI

EĞİTİM YILI KUTLAMASI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik, ge­le­ce­ği­mi­zi ema­net ede­ce­ği­miz genç­le­ri­miz ve ço­cuk­la­rı­mı­zın güç­lü bir Tür­ki­ye için da­ha çok oku­yup, da­ha çok öğ­ren­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.İl­çe Baş­ka­nı Çe­lik, ye­ni eği­ti­möğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sıy­la do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Ye­ni bir eği­tim yı­lı­na baş­la­ma­nın he­ye­ca­nı içe­ri­sin­de­yiz. Ge­le­ce­ği­mi­zi ema­net ede­ce­ği­miz genç­le­ri­miz ve ço­cuk­la­rı­mı­zın güç­lü bir Tür­ki­ye için da­ha çok oku­yup, da­ha çok öğ­ren­me­si ge­rek­mek­te­dir. Bu­nun için de baş­ta eği­tim­ci­le­ri­miz ol­mak üze­re he­pi­mi­ze çok iş düş­mek­te­dir. Bu ve­si­le ile 2022/2023 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­nın fe­da­kâr öğ­ret­men­le­ri­mi­ze, say­gı­de­ğer ve­li­le­ri­mi­ze ve en önem­li­si de göz­be­be­ği­miz olan sev­gi­li öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ha­yır ge­tir­me­si­ni di­li­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.