TARSUS’TA ARKEOLOJİK  YÜZEY ARAŞTIRMALARI

abdullah - 12 Eylül 2022 Pazartesi

TARSUS’TA ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARI

ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı'nın izin­le­riy­le Mer­sin Üni­ver­si­te­si ve Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı’nın iş­bir­li­ğiy­le yü­rü­tü­len ‘Tar­sus Hin­ter­lan­dı Ar­ke­olo­jik Yü­zey Araş­tır­ma­la­rı’ ile il­gi­li pro­je de so­na ge­lin­di. Pro­je­nin 2022 yı­lı so­nu­cu­nun de­ğer­len­di­ri­le­ce­ği Ba­sın ve Bil­gi­len­dir­me Top­lan­tı­sı ya­rın sa­at 14.00’de Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Mer­sin Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si Doç. Dr. De­niz Kap­lan’ın ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tı­la­ca­ğı top­lan­tı­da, bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­la il­gi­li bil­gi­ler eri­le­cek.