TÜRKİYE’NİN EN UCUZ EKMEĞİ YENİDEN SOFRALARDA

abdullah - 10 Eylül 2022 Cumartesi

TÜRKİYE’NİN EN UCUZ EKMEĞİ YENİDEN SOFRALARDA

MER-EK YENİDEN HİZMETTE

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne bağ­lı ME­REK Halk Ek­mek Fab­ri­ka­sı, kı­sa sü­ren bir ba­kım ve ye­ni­le­me ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan, Mer­sin­li­ler için sağ­lık­lı ve Tür­ki­ye’nin en ucuz ek­me­ği­ni ye­ni­den üret­me­ye baş­la­dı. Üre­tim ka­pa­si­te­si de art­tı­rı­lan fab­ri­ka­da ta­ma­men hij­ye­nik ko­şul­lar­da üre­ti­len gün­lük 85 bin ek­mek, 4 mer­kez il­çe­de bu­lu­nan 43 Halk Ek­mek Bü­fe­si’nde 2,5 li­ra­dan va­tan­daş­la­ra ulaş­tı­rı­lı­yor. “So­run­la­rı re­vi­ze edip, da­ha sağ­lık­lı bir üre­tim el­de et­ti­k” 7 Ey­lül iti­ba­riy­le üre­ti­me ye­ni­den baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen ME­REK Halk Ek­mek Fab­ri­ka­sı So­rum­lu­su Ham­za Ön­der, üre­ti­me ara ve­ril­me­si sü­re­ci­ni, “Ma­ki­na­la­rı­mı­zın ağır ba­kım ih­ti­yaç­la­rı­nın ol­du­ğu­nu tes­pit et­tik. Biz de da­ha is­tik­rar­lı üre­tim yap­mak ve ek­mek üre­ti­min­de uzun sü­re­li bir ak­sak­lık ya­şa­ma­mak için, ba­kım ona­rı­ma gir­dik. Yak­la­şık 2 ay­lık bir ba­kım ve ye­ni­le­me sü­re­ci­nin ar­dın­dan, ek­mek fab­ri­ka­mı­zı ye­ni­den hiz­me­te aç­tık. Ma­ki­ne­le­rin pe­ri­yo­dik ba­kım­la­rı ha­ri­cin­de, do­ğal ola­rak me­ka­nik so­run­lar ve ak­sak­lık­lar yet­ki­li ser­vis ta­ra­fın­dan tes­pit edil­miş­ti. Ka­pa­lı ka­lı­nan sü­reç­te, söz ko­nu­su so­run­la­rı re­vi­ze edip, şu an da­ha sağ­lık­lı bir üre­tim el­de et­miş ol­du­k” söz­le­riy­le de­ğer­len­dir­di. “Bu zor­lu sü­reç­te va­tan­daş­la­rı­mı­zın ya­nın­da ol­ma­yı önem­si­yo­ru­z” 4 Mer­kez il­çe­de 43 ek­mek sa­tış nok­ta­sı bu­lun­du­ğu­nu ve ek­mek­le­rin 2,5 li­ra­dan sa­tıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Ön­der, “43 sa­tış nok­ta­mız­da, ek­mek­le­ri­mi­zi ye­ni­den va­tan­daş­la­rı­mı­za ulaş­tı­rı­yo­ruz. So­mun ek­me­ği­miz ol­sun, çav­da­rı­mız, tam buğ­day, ke­pek ek­me­ği­miz ve roll ek­mek­le­ri­miz ol­mak üze­re, va­tan­daş­la­rı­mı­zın müm­kün ola­bil­di­ğin­ce şu sü­reç­te ih­ti­yaç­la­rı­na ye­tiş­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız. Mer­sin'de şu an da­ha hij­ye­nik, da­ha sağ­lık­lı, da­ha gü­ve­ni­lir bir üre­tim te­si­si­nin ol­ma­dı­ğı­nı id­di­a ede­bi­li­rim. Şu an­da en sağ­lık­lı üre­tim te­si­si Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ait­tir ve üre­tim hij­ye­nik ko­şul­lar­da, ke­sin­lik­le kon­trol ve de­ne­tim al­tın­da ya­pıl­mak­ta­dır. İn­san­la­rın bu zor­lu ko­şul­lar­da ya­şa­mış ol­du­ğu mad­di sı­kın­tı­lar­da, bir neb­ze de ol­sa ya­nın­da bu­lun­ma­yı önem­si­yo­ru­z” de­di. “Gün­lük üre­tim ka­pa­si­te­miz 85 bin ek­me­ğe çık­tı­”Son ola­rak fab­ri­ka­nın gün­lük üre­tim ka­pa­si­te­si hak­kın­da da bil­gi­ler ve­ren Ön­der, “Şu an için üre­tim ka­pa­si­te­miz, mev­cu­dun üze­ri­ne çık­mış du­rum­da. Ta­bi ki bu­nun­la ala­ka­lı da ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor. Ba­kım ve ye­ni­le­me ön­ce­si gün­lük 70 bin ek­me­ğe te­ka­bül ede­cek bir üre­tim ka­pa­si­te­miz var­dı. Şu an gün­lük 8085 bin ek­me­ğe te­ka­bül ede­cek bir üre­tim yap­mak­ta­yız. Ta­bi­i ki bu sü­re­ci bi­raz da­ha hız­lan­dı­rıp, da­ha fark­lı, da­ha yük­sek ka­pa­si­te­de ek­mek üret­me­yi plan­lı­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.