MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YANGIN  BÖLGESİNDEKİ CAN DOSTLARINI UNUTMADI

abdullah - 10 Eylül 2022 Cumartesi

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YANGIN BÖLGESİNDEKİ CAN DOSTLARINI UNUTMADI

CAN DOSTLAR UNUTULMADI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri, Gül­nar il­çe­si Bü­yü­ke­ce­li Ma­hal­le­si’nde sü­ren yan­gın­da, can dost­la­rı da unut­ma­dı. Baş­kan Va­hap Se­çer’in, “Biz do­ğa­da­ki tüm can­lı­la­rın be­le­di­ye­si­yi­z” sö­zün­den ha­re­ket­le ekip­ler, yan­gın­dan za­rar gö­ren hay­van­la­rın ya­ra­la­rı­nı sar­mak için de gö­rev ba­şın­da, Yan­gın­dan et­ki­le­nen can dost­la­rın yar­dı­mı­na ko­şan ekip­ler, be­lir­le­nen yer­le­re ma­ma ve su bı­rak­tı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, tüm ekip­le­riy­le Gül­nar il­çe­si Bü­yü­ke­ce­li Ma­hal­le­si’nde sü­ren yan­gın böl­ge­sin­de se­fer­ber ol­du. Yan­gı­na mü­da­ha­le ve yan­gın­ze­de­ler için sür­dü­rü­len sos­yal hiz­met­le­rin ya­nı sı­ra, can dost­lar için de sa­ha­da olan ekip­ler, yan­gın­dan et­ki­le­nen hay­van­lar için be­lir­li böl­ge­le­re ma­ma ve su bı­rak­tı. “E­li­miz­den ge­le­nin faz­la­sı­nı yap­mak­ta­yı­z” Yan­gı­nın ilk anın­dan be­ri böl­ge­de te­yak­kuz­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si’ne bağ­lı Si­lif­ke Ge­çi­ci Hay­van Ba­kı­me­vi ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi Ve­te­ri­ner He­kim­le­rin­den Ömer Ön­gel, “Yan­gın­dan do­la­yı acil mü­da­ha­le eki­bi ola­rak bu­ra­ya gel­dik. Ya­ra­lı hay­van­la­ra acil mü­da­ha­le yap­tık. Yem, ma­ma ve su ka­bı koy­duk. Yan­gın­dan do­la­yı bu­ra­da ça­lış­mak­ta­yız. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak eli­miz­den ge­le­nin faz­la­sı­nı yap­mak için uğ­ra­şı­yo­ruz. Acil mü­da­ha­le ge­re­ken­le­re bu­ra­da mü­da­ha­le edi­yo­ruz, ağır du­rum­da olan­la­rı ise Si­lif­ke ge­çi­ci hay­van ba­rı­na­ğı­na sevk edi­yo­ruz. Ay­rı­ca ma­ma ol­ma­yan yer­le­re ma­ma ko­yu­yo­ruz, su ka­bı ko­yu­yo­ruz. Hay­van­la­rın ge­rek­li olan ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Nor­mal­de de böy­le ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam­lı var, ama yan­gın­dan do­la­yı da­ha acil bir şe­kil­de ge­lip, eli­miz­den ge­le­nin faz­la­sı­nı yap­mak­ta­yız. Can dost­la­rı­mız bi­zim için çok de­ğer­li­” de­di.