KADIN ÜRETİCİLERE DESTEKTE SINIR YOK

abdullah - 10 Eylül 2022 Cumartesi

KADIN ÜRETİCİLERE DESTEKTE SINIR YOK

SINIRSIZ DESTEK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Yü­rüt­tü­ğü pro­je­ler ile in­san­la­rın ha­ya­tı­na do­kun­ma­ya de­vam eden Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ka­dın üre­ti­ci­le­re sağ­la­dı­ğı des­tek, mey­ve­le­ri­ni ver­me­yi sür­dü­rü­yor. Evin­de, ken­di ça­pın­da se­ra­mik ürün­ler üre­ten Esen­gül Ka­şı­ka­ra’da, o ka­dın­lar­dan bi­ri­si. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ver­di­ği des­tek ile ken­di­ne olan öz­gü­ve­ni­ni or­ta­ya çı­kar­dı­ğı­nı söy­le­yen 3 ço­cuk an­ne­si Esen­gül Ka­şı­ka­ra “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si böy­le et­kin­lik­ler yap­tı­ğı sü­re­ce, biz gö­rün­me­yen ka­dın­la­rın gö­rü­nür­lü­ğü or­ta­ya çı­ka­cak­tı­r” de­di. Ba­şa­rı hi­ka­ye­si ‘Top­ra­ğa do­kun­mak’ ile baş­la­dı Ba­şa­rı hi­ka­ye­si­nin ‘Top­ra­ğa do­kun­mak’ ile baş­la­dı­ğı­nı ifa­de eden Esen­gül Ka­şı­ka­ra, “Se­ra­mi­ğe baş­la­dı­ğım­da, top­ra­ğın eş­siz gü­zel­li­ği­ni ve ru­hu­ma iş­le­di­ği­ni gör­düm. Ye­te­ne­ği­min de far­kı­na var­dım. Bun­lar­la il­gi­li eği­tim­ler al­ma­ya baş­la­dım. Se­ra­mik ba­na ye­ter­li gel­me­di, hey­kel ders­le­ri al­ma­ya baş­la­dım. Mo­del­le­me­de de iyi ol­du­ğu­mu gör­dü­m” de­di. Evin­de üre­tir­ken yer sı­kın­tı­sı ya­şa­ma­ya ve bun­dan do­la­yı zevk al­ma­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Ka­şı­ka­ra, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden il­gi­li ça­lı­şan­lar ile ta­nış­tım. Et­kin­lik­le­rin, stant­la­rın ol­du­ğu, gi­ri­şim­ci ka­dın­la­rın, üre­ten ka­dın­la­rın ürün­le­ri­ni ser­gi­le­ye­bi­le­ce­ği bir alan ol­du­ğu­nu söy­le­di­ler. Ben de bu et­kin­lik­le­re ka­tıl­ma­ya baş­la­dım. Ar­tık ba­na ‘Ye­ri­niz ne­re­de?’ di­ye so­rul­ma­ya baş­lan­dı. Bu çok sık­la­şın­ca, ken­di atöl­ye­mi aç­tım. Ar­tık in­san­lar stant­lar­da be­ni ta­nı­ma­ya baş­la­yın­ca, atöl­ye­me de gel­me­ye baş­la­dı­la­r” di­ye ko­nuş­tu. “Biz gö­rün­me­yen ka­dın­la­rın gö­rü­nür­lü­ğü­nü or­ta­ya çı­kar­dı­la­r” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin des­te­ği­nin ar­dın­dan, ken­di­ne olan öz­gü­ve­ni­nin or­ta­ya çık­tı­ğı­nı ifa­de eden Ka­şı­ka­ra “Ve­ri­len des­tek, ai­le­me ve ba­na mad­di ve ma­ne­vi çok kat­kı sağ­la­dı. Gö­rün­mez­li­ği­mi de gö­rü­nür kıl­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si böy­le et­kin­lik­ler yap­tı­ğı sü­re­ce, biz gö­rün­me­yen ka­dın­la­rın gö­rü­nür­lü­ğü or­ta­ya çı­kı­yor. Be­nim var­lı­ğım­dan ha­ber­dar olan bir­çok in­san ol­ma­ya baş­la­dı. Ha­ni böy­le üre­ten bir ka­dın var­mış, bun­la­rı ya­pı­yor­muş di­ye. Bü­yük­şe­hir her şey­den önem­li­si; ken­di­me gü­ve­ni­mi, üret­me az­mi­mi, gö­rü­nür­lü­ğü­mü, bir şey­ler ya­pa­bi­len bir ka­dı­nın var­lı­ğı­nı or­ta­ya çı­kar­dı. Be­le­di­ye­miz des­tek ol­ma­say­dı, bel­ki bu­gün ken­di­mi bu­la­ma­ya­cak, üret­ti­ğim ürün­ler­le evim­de ce­bel­le­şi­yor ola­cak­tı­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Şu an­da atöl­ye­sin­de 1 tam za­man­lı ve 3 part­ti­me ça­lı­şa­nı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ka­şı­ka­ra, “A­töl­yem­de ye­ter­siz gel­me­ye baş­la­dım. Ya­nı­ma dai­mi ça­lı­şan bir ka­dın, 3’de part­ti­me ça­lı­şan öğ­ren­ci al­dım. Böy­le­ce üre­ti­me de­vam et­tik. Bu da ar­tık ba­na yet­me­yin­ce, ken­di ma­ğa­za­mı aç­ma­ya ka­rar ver­dim. Atöl­ye­den de­ğil de, in­san­la­rın da­ha faz­la gö­re­bi­le­ce­ği, da­ha te­miz ve dü­zen­li bir yer­den alış­ve­riş ya­pa­bi­le­ce­ği bir alan aç­tı­k” de­di.