TARSUS HAL ESNAFI BÜYÜKŞEHİR’İN  H İ Z M E T L E R İ N D E N  MEMNUN

abdullah - 10 Eylül 2022 Cumartesi

TARSUS HAL ESNAFI BÜYÜKŞEHİR’İN H İ Z M E T L E R İ N D E N MEMNUN

HİZMETLERDEN MEMNUNLAR

Tar­sus Hal Komp­lek­si es­naf­la­rı, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin hiz­met­le­rin­den mem­nu­ni­yet­le­ri­ni di­le ge­tir­di­ler. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, Bü­yük­şe­hir İmar A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Ali Uyan, Bü­yük­şe­hir Mec­lis üye­si Ali Bol­taç, Bü­yük­şe­hir Tar­sus­Çam­lı­yay­la Ko­or­di­nas­yon Şu­be Mü­dü­rü So­ner Yet­gin, Tar­sus Hal Yö­ne­ti­ci­si Mu­zaf­fer Ak­kı­lıç ve di­ğer yet­ki­li­ler, Tar­sus Hal Komp­lek­sin­de ko­mis­yon­cu es­naf­la­rı­nı tek tek zi­ya­ret et­ti­ler. Baş­kan Va­hap Se­çer’in gö­re­ve ge­lir gel­mez Bü­yük­şe­hir bün­ye­sin­de bu­lu­nan Tar­sus Hal Komp­lek­si için­de ve komp­lek­sin önün­den ge­çen Ga­zi­pa­şa Bul­va­rı’nda baş­la­tıp ta­mam­la­dı­ğı alt­ya­pı ve as­falt ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rın­dan ol­duk­ça mut­lu ol­duk­la­rı­nı ifa­de eden es­naf­lar, te­şek­kür­le­ri­ni di­le ge­tir­di­ler. Tar­sus Hal Komp­lek­si içe­ri­sin­de yak­la­şık 100 dö­nüm­lük alan­da bo­zuk as­falt ze­mi­nin sö­kül­me­si, MES­Kİ ekip­le­ri ta­ra­fın­dan alt­ya­pı­nın re­vi­ze edil­me­si ve ar­dın­dan çift kat sı­cak as­falt se­rim iş­le­mi­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­nin te­sis içe­ri­sin­de uzun za­man­dan bu ya­na ya­şa­nan prob­lem­le­ri so­na er­dir­di­ği­ni kay­de­den es­naf­lar, ay­nı şe­kil­de Ga­zi­pa­şa Bul­va­rı ve Hal Komp­lek­si ar­ka­sın­da yer alan ti­ca­ri böl­ge­de ben­zer ça­lış­ma­la­rın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­sin­den ve özel­lik­le de sos­yal hiz­met­le­rin­den do­la­yı da Baş­kan Va­hap Se­çer’e bir kez da­ha te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti­ler. Tüm es­naf­la­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin şap­ka­la­rı­nın ve ça­lış­ma­la­rı­nın ta­nı­tıl­dı­ğı bro­şür­le­rin da­ğı­tıl­dı­ğı zi­ya­ret­ler sı­ra­sın­da, es­naf­lar di­ğer bek­len­ti­le­ri­ni de vur­gu­la­dı­lar. Ge­zi kap­sa­mın­da Tar­sus Yaş Seb­ze ve Mey­ve Hal­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Ali İlk ve yö­ne­ti­ci ar­ka­daş­la­rı da zi­ya­ret edi­le­rek, kar­şı­lık­lı gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du.  (Tar­sus Ko­or­di­nas­yo­n )