Yanlış Ayakkabı Seçimi  Öğrenme Eksikliğine  Bile Yol Açabilir

abdullah - 10 Eylül 2022 Cumartesi

Yanlış Ayakkabı Seçimi Öğrenme Eksikliğine Bile Yol Açabilir

AYAKKABI SEÇİMİ

(PO­DO­LOG DE­NİZ YAH­CI) Ye­ni eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sı­na sa­yı­lı gün­ler ka­la, çar­şı pa­zar­da okul alış­ve­ri­şi yo­ğun­lu­ğu ya­şa­nı­yor. Öğ­ren­ci­ler al­be­ni­si yük­sek renk­li okul ürün­le­ri­ne il­gi du­yar­ken, uz­man­lar ai­le­le­ri ter­cih­le­ri ya­par­ken dik­kat­li ol­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rı­yor. Po­do­log De­niz Yah­cı da okul dö­ne­min­de uzun sa­at­ler mi­nik­le­rin ayak­la­rı ayak­ka­bı­da ola­ca­ğın­dan ayak­la­rı­nı sık­ma­yan, yor­ma­yan ve ra­hat ayak­ka­bı­lar ter­cih edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­tir­ken “Bü­yük Nu­ma­ra Ala­lım Se­ne­ye de Gi­ye­r” man­tı­ğı ile bü­yük nu­ma­ra ayak­ka­bı alın­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti. 20222023 eği­ti­möğ­re­tim dö­ne­mi 12 Ey­lül'de baş­lı­yor. Okul ön­ce­si, ve­li­le­ri de alış­ve­riş te­la­şı sar­dı. Ka­lem­den def­te­re, çan­ta­dan ayak­ka­bı­ya ka­dar okul alış­ve­ri­şin­de ai­le­le­rin öğ­ren­ci­le­rin sağ­lı­ğı için dik­kat et­me­si ge­re­ken bir­çok nok­ta var. Uz­man­lar­da ve­li­li­le­ri gör­sel­li­ğin­den da­ha çok sağ­lık­lı ol­ma­sı­na dik­kat edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ti­yor. “Giy­dik­çe Açı­lı­r” Man­tı­ğın­dan Uzak­laş­ma­lı­yız Po­do­log De­niz Yah­cı, ayak­ka­bı se­çi­min­de ve­li­le­rin bir­çok nok­ta­ya dik­kat et­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “ Mo­da ol­ma­sın­dan­sa ayak­ka­bı­nın ra­hat­lı­ğı ön plan­da ol­ma­lı. Okul ça­ğı ço­cuk­la­rı hız­lı bü­yü­yen bir dö­nem­de­dir­ler bu yüz­den ço­cuk­lar­la bir­lik­te ayak­ka­bı nu­ma­ra­la­rı da bü­yür­ken ge­nel­lik­le 6 ay­da bir 1 nu­ma­ra ar­tış göz­lem­le­nir. Bu ne­den­le “Bü­yük Nu­ma­ra Ala­lım Se­ne­ye de Gi­ye­r”, “Giy­dik­çe Açı­lı­r” gi­bi halk ara­sın­da yay­gın olan al­gı­lar­dan uzak dur­ma­lı­yız. Se­çim sı­ra­sın­da dik­kat et­me­miz ge­re­ken nok­ta­la­rın ba­şın­da ço­cu­ğun fi­zik­sel gö­rü­nü­mü ve ano­to­mi­si ge­li­yor. Ço­cuk­la­rı­mı­zın bo­yu, ki­lo­su, spor­tif fa­ali­yet­le­ri ,var­sa ayak prob­lem­le­ri (ba­sış bo­zuk­lu­ğu gi­bi ) dik­ka­te alı­na­rak se­çim ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Yan­lış Se­çim Sağ­lık So­run­la­rı­nı Be­ra­be­rin­de Ge­ti­ri­yor Yan­lış ayak­ka­bı se­çi­mi­nin ço­cuk sağ­lı­ğı­na olum­suz et­ki­ler ya­ra­ta­bi­le­ce­ği­nin al­tı­nı çi­zen Po­do­log Yah­cı, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü: “A­yak­ka­bı ta­ba­nı­nın kay­ma­ma­sı, es­nek mal­ze­me­den ya­pıl­mış ol­ma­sı, aya­ğı tam kav­ra­ma­sı ,ha­va al­ma­sı ve ter­let­me­me­si ge­re­kir. Ha­va al­ma­yan, plas­tik, nay­lon gi­bi mal­ze­me­ler­den ya­pıl­mış ayak­ka­bı­lar, gün bo­yu ço­cu­ğu­nu­zun ayak sağ­lı­ğı­nı teh­dit eder. Ki­lo­lu ço­cuk­lar­da ise ayak­ka­bı ta­ba­nı ka­lın ve kıv­rıl­ma­yan özel­lik­te ol­ma­lı­dır. Yan­lış se­çil­miş ayak­ka­bı­lar ço­cuk­la­rı­mı­zın ayak­la­rın­da ağ­rı, ça­buk yo­rul­ma, ha­re­ket kı­sıt­lı­lı­ğı, na­sır, tır­nak bat­ma­sı ve man­tar prob­lem­le­ri ile kar­şı kar­şı­ya ka­la­bi­lir­si­ni­z” Öğ­ren­me Ek­sik­li­ği Or­ta­ya Çı­ka­bi­lir Ço­cuk­lar­da en sık gö­rü­len ayak prob­lem­le­ri ,ayak has­ta­lık­la­rı; içe bas­ma, dı­şa bas­ma ve düz­ta­ban­lık­tır. Bu so­run­lar te­da­vi edil­mez­se ayak­ka­bı giy­me­de zor­lan­ma, ayak, ayak bi­le­ği, diz, kal­ça hat­ta omu­ri­lik­ler­de ağ­rı­ya ne­den ola­bi­le­ce­ği gi­bi ge­liş­me­le­rin­de de ne­ga­tif et­ki­le­ri göz­lem­le­ne­bi­lir. Bu so­run­lar; ha­re­ket kı­sıt­lı­ğı­na ve kon­san­tras­yon bo­zuk­lu­ğu­na, dik­ka­tin da­ğıl­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir. Ço­cuk­la­rın ra­hat­ça ko­şup oy­na­ya­ma­ma ve dik­ka­tin ağ­rı­ya ya da his­si­ya­ta yö­nel­me­sin­den do­la­yı so­run çö­zül­mez­se öğ­ren­me ek­sik­li­ği­ne ka­dar gi­de­bi­lir. Bu da ço­cuk da psi­ko­lo­jik so­run­la­ra, içe dö­nük­lü­ğe da­hi ne­den ola­bi­lir. Bu ne­den­le bu prob­lem­le­rin bir ka­çı ile da­hi kar­şı­la­şır­sak mut­la­ka pro­fos­yo­nel bir des­tek al­ma­lı en azın­dan bir yü­rü­me ana­li­zi yap­tır­ma­lı­yız ki ola­sı so­run­la­rın ön­le­mi­ni er­ken ala­bi­le­lim