KADINLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİRLE,  ÜRÜNLERİNİ KAZANCA DÖNÜŞTÜRÜYOR

abdullah - 10 Eylül 2022 Cumartesi

KADINLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİRLE, ÜRÜNLERİNİ KAZANCA DÖNÜŞTÜRÜYOR

KADINLARA DESTEK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, üre­ti­ci ka­dın­la­rı bir ara­ya ge­tir­mek ve eko­no­mi­le­ri­ne kat­kı sağ­la­mak adı­na baş­lat­tı­ğı Üre­ti­ci Ka­dın Stant­la­rı­na, Mer­sin’in üre­ten ka­dın­la­rı yo­ğun il­gi gös­ter­di. 2,5 yıl ön­ce baş­la­yan pro­je­den, şim­di­ye ka­dar 4 bin 587 üre­ti­ci ka­dın ya­rar­lan­dı. Her ay fark­lı lo­kas­yon­lar­da ku­ru­lan stant­lar; 89 Ey­lül’de Ak­de­niz il­çe­si içe­ri­sin­de Yo­ğurt Pa­za­rı’nda, 1516 Ey­lül’de ise Tar­sus Kül­tür Park’ta ku­ru­la­cak. Ken­di üret­tik­le­ri do­ğal gı­da ürün­le­ri ile el eme­ği kul­la­nı­la­bi­lir ki­şi­sel ve süs eş­ya­la­rı­nı bu stant­lar­da ser­gi­le­yen ka­dın­lar, ka­zan­dık­la­rı pa­ra ile ev eko­no­mi­si­ne kat­kı sağ­lar­ken, hem sos­yal­le­şi­yor hem de eme­ği­ni gö­rü­nür kı­lı­yor. Şim­di­ye ka­dar 4 bin 587 ka­dın ya­rar­lan­dı www.mer­sin.bel.tr ve Tek­sin üze­rin­den dol­du­ru­lan form ile baş­vu­ru ya­pan ka­dın­la­rın, ev­de üre­tim ya­pı­yor ol­ma­sı şar­tı ara­nı­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin fark­lı il­çe­ler­de fark­lı za­man­lar­da dü­zen­le­di­ği Üre­ti­ci Ka­dın Bu­luş­ma­la­rı’nda bir ara­ya ge­len ka­dın­lar ku­ru­lan stant­lar­da, ev­de üret­tik­le­ri do­ğal ve or­ga­nik gı­da ürün­le­ri­ni tü­ke­ti­ciy­le bu­luş­tu­ru­yor. Stant­lar­da, el eme­ği gı­da ürün­le­ri­nin ya­nı sı­ra, yi­ne ka­dın­la­rın ye­te­nek­le­ri­ni or­ta­ya ko­ya­rak oluş­tur­du­ğu ki­şi­sel ve süs eş­ya­la­rı da ser­gi­le­ni­yor. Yıl­lar­dır ev­de üre­ten ve üret­ti­ği­ni sa­ta­cak bir or­tam bu­la­ma­yan üre­ti­ci ka­dın­lar, Bü­yük­şe­hir’in pro­je­si ile ürün­le­ri­ni ka­zan­ca dö­nüş­tü­rü­yor. İl­çe il­çe ku­ru­lan stant­lar­da ka­dın­lar bir yan­dan sos­yal­le­şir­ken, bir yan­dan da ürün­le­ri­ni pa­zar ara­cı­lı­ğıy­la doğ­ru­dan tü­ke­ti­ci­ye ulaş­tı­rı­yor.