GÖRME ENGELLİ MİHRİBAN’IN ÖĞRENİM YARDIMI BAŞVURUSUNU BÜYÜKŞEHİR YAPTI

abdullah - 10 Eylül 2022 Cumartesi

GÖRME ENGELLİ MİHRİBAN’IN ÖĞRENİM YARDIMI BAŞVURUSUNU BÜYÜKŞEHİR YAPTI

ÖĞRENİM YARDIIKI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, in­san odak­lı ve çö­zü­me yö­ne­lik hiz­met­le­riy­le 7’den 77’ye tüm va­tan­daş­la­rın yü­rek­le­ri­ne su serp­me­ye de­vam edi­yor. Tar­sus’ta ya­şa­yan yüz­de yüz gör­me en­gel­li Mih­ri­ban Bo­ya­cı da bu va­tan­daş­lar­dan bi­ri­si. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin 5 Ey­lül’de baş­lat­tı­ğı ve 11 Ka­sım’a ka­dar sü­re­cek olan ve on­li­ne ya­pıl­ma­sı ge­re­ken öğ­re­nim yar­dı­mı baş­vu­ru­su­nu sis­tem üze­rin­den ger­çek­leş­ti­re­me­yen Mihr­ban’ın yar­dı­mı­na, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si koş­tu ve baş­vu­ru­su­nu ger­çek­leş­tir­di. Mih­ri­ban Bo­ya­cı: “E­vi­mi­ze ka­dar ge­lip, baş­vu­ru­mu yap­tı­la­r”Bu yıl ger­çek­le­şen YKS’de, sö­zel alan­da önem­li bir ba­şa­rı el­de ede­rek ilk 3 bi­ne gi­ren Mih­ri­ban Bo­ya­cı, Bil­gi Üni­ver­si­te­si Ye­ni Med­ya ve İle­ti­şim bö­lü­mü­ne tam burs­lu ola­rak gir­me­ye hak ka­zan­dı ve kay­dı­nı yap­tır­dı. He­def­le­ri­nin bü­yük ol­du­ğu­nu ve psi­ko­lo­ji­de çift dal yap­mak is­te­di­ği­ni be­lir­ten Mih­ri­ban Bo­ya­cı, üni­ver­si­te öğ­re­ni­mi­ne des­tek ol­ma­sı ama­cıy­la Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin sağ­la­dı­ğı öğ­re­nim yar­dı­mın­dan fay­da­lan­mak is­te­di. Be­le­di­ye’nin 5 Ey­lül’de öğ­re­nim yar­dım­la­rı için baş­vu­ru­la­rı al­ma­ya baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te, sis­tem­den on­li­ne ola­rak baş­vu­ru­su­nu yap­ma­ya ça­lı­şan, fa­kat ba­şa­rı­lı ola­ma­yan Mih­ri­ban Bo­ya­cı’nın yar­dı­mı­na, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal İş­ler Dai­re Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı Tar­sus Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi Mü­dü­rü Ay­şe­gül Mer­mer koş­tu.Sis­tem­de ken­di ba­şı­na baş­vu­ru iş­le­mi­ni ya­pa­ma­dı­ğı­nı ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yet­ki­li­le­rin­den yar­dım is­te­di­ği­ni be­lir­ten Mih­ri­ban Bo­ya­cı, “Sis­tem­den baş­vu­ru iş­le­mi­mi ger­çek­leş­ti­re­me­di­ği­mi izah et­ti­ğim­de, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yet­ki­li­le­ri yar­dım­cı ola­bi­le­cek­le­ri­ni ve ken­di­le­ri­nin biz­zat evi­mi­ze ka­dar ge­le­rek, baş­vu­ru­mu ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri­ni söy­le­di­le­r” de­di. Ay­şe­gül Mer­mer: “E­ği­ti­min her aşa­ma­sın­da genç­le­ri­mi­zin ya­nın­da­yı­z” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak eği­ti­min her aşa­ma­sın­da genç­le­rin ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı ifa­de eden Tar­sus Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi Mü­dü­rü Ay­şe­gül Mer­mer, “Öğ­ren­ci­miz Mih­ri­ban, öğ­re­nim yar­dı­mı baş­vu­ru­su­nu ger­çek­leş­ti­re­me­di­ği­ni bi­ze bil­di­rin­ce, ço­cu­ğu­mu­zun du­ru­mu­nu de­ğer­len­di­re­rek, yüz yü­ze gö­rüş­me ta­le­bin­de bu­lun­duk. Şu an­da da Mih­ri­ban’ın evi­ne ge­le­rek, öğ­re­nim yar­dı­mı için on­li­ne baş­vu­ru­su­nu ger­çek­leş­tir­dik. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak sa­de­ce üc­ret­siz kurs eği­ti­mi, öğ­re­nim yar­dı­mı gi­bi ko­nu­lar­da de­ğil, eği­ti­min her aşa­ma­sın­da genç­le­ri­mi­zin dai­ma ya­nın­da­yı­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.