BOZDOĞAN’DAN ‘UŞAKLIK’ VURGUSU

abdullah - 9 Eylül 2022 Cuma

BOZDOĞAN’DAN ‘UŞAKLIK’ VURGUSU

BAŞKAN BOZDOĞAN

(ŞA­HİN TUR­GUT) Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, baş­ka­la­rı­nın hü­küm­dar­lı­ğı al­tın­da ya­şa­ma­mak için, ken­di ka­rar­la­rı­nı ken­di­le­ri ver­me­le­ri için uşak­lık dı­şın­da her şe­yi öğ­re­nen in­san­lar­dan, gü­nü­müz­de uşak­lık et­mek için bir­bir­le­riy­le ya­rı­şan in­san tip­le­ri­ne uza­nan bir sü­reç içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.Baş­kan Boz­do­ğan, Tar­sus Be­le­di­ye­si Ey­lül Ayı Ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı­nın 1. otu­ru­mun­da Tar­sus’un İL ol­ma­sı için ha­zır­la­nan “İl’le de Tar­su­s” pro­je­si­nin lans­man et­kin­li­ği hak­kın­da ko­nuş­tu. Tar­sus’un ge­le­ce­ği için önem arz eden kam­pan­ya­ya des­tek ol­ma­yan­la­rı sert bir dil­le eleş­ti­ren Boz­do­ğan “Tar­sus’u si­ya­si emel­le­ri­ne alet eden­le­ri bir ke­na­ra bı­ra­kır­sak, ger­çek­ten bu şeh­ri ‘ba­ğım­sız’ kıl­mak için kim­le­rin ne fe­da­kâr­lık­lar yap­tı­ğı­nı ta­ri­he biz­ler ya­za­ca­ğız. Ba­ğım­sız­lık mü­ca­de­le­si için, baş­ka­la­rı­nın hü­küm­dar­lı­ğı al­tın­da ya­şa­ma­mak için, ken­di ka­rar­la­rı­nı ken­di­le­ri ver­me­le­ri için uşak­lık dı­şın­da her şe­yi öğ­re­nen in­san­dan gü­nü­müz­de uşak­lık et­mek için bir­bir­le­riy­le ya­rı­şan in­san tip­le­ri­ne uza­nan bir sü­reç içe­ri­sin­de­yi­z” de­di. Tar­sus’un il ol­ma­sı için dü­zen­le­nen “İl’le De Tar­su­s” lans­ma­nın­da, ken­tin Mil­let­ve­kil­le­ri­nin, Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­nın ka­pı­la­rı­na ka­dar da­vet edi­lip gel­me­di­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan, Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün, İn­gi­liz Kra­lı 8. Ed­ward ara­sın­da ge­çen anı­yı an­la­tır­ken “Ba­ğım­sız­lık mü­ca­de­le­si için, baş­ka­la­rı­nın hü­küm­dar­lı­ğı al­tın­da ya­şa­ma­mak için, ken­di ka­rar­la­rı­nı ken­di­le­ri ver­me­le­ri için uşak­lık dı­şın­da her şe­yi öğ­re­nen in­san­lar­dan, gü­nü­müz­de uşak­lık et­mek için bir­bir­le­riy­le ya­rı­şan in­san tip­le­ri­ne uza­nan bir sü­reç içe­ri­sin­de­yiz. Bu va­him tab­lo­nun is­mi si­ya­set­se ve si­ya­set ki­şi­le­ri bir baş­ka ki­şi­nin, bir baş­ka ya­pı­nın, bir baş­ka dü­şün­ce­nin uşa­ğı et­miş­se; o ira­de onay ver­me­den adı­mı­nı­zı bi­le ata­mı­yor­sa­nız, üz­gü­nüm ki; siz­le­re uşak­lık et­me­me­yi öğ­re­te­cek bir Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk da­ha ol­ma­ya­cak­tı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. “İl’le de Tar­su­s” kam­pan­ya­sı­nın ta­nı­tı­mı­nı, 30 Ağus­tos gü­nü ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ha­tır­la­tan Baş­kan Boz­do­ğan “Da­ve­ti­ye­le­ri ayak­la­rı­na ka­dar tes­lim edil­me­si­ne rağ­men, ‘Söz ko­nu­su Tar­sus ise ge­ri­si te­fer­ru­at­tır’ di­yen­le­rin, bu kent için be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­na so­yu­nan kuk­la be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın, bu şe­hir için mil­let­ve­kil­li­ği­ne ha­zır­la­nan kuk­la mil­let­ve­kil­le­ri­nin ka­tı­lım sağ­la­mak­tan ka­çın­dı­ğı ve bel­ki kork­tu­ğu; bu­na rağ­men Tar­sus, Mer­sin ve ulu­sal ba­sı­nın, muh­tar­la­rı­mı­zın, oda ve der­nek baş­kan­la­rı­mı­zın ka­tı­lım sağ­la­ya­rak des­tek ver­di­ği gü­zel bir ta­nı­tım et­kin­li­ği ger­çek­leş­ti­ril­di.” de­di. Tar­sus’u, Tar­sus’ta ya­şa­yan in­san­lar­la be­ra­ber İl ya­pa­cak­la­rı­na vur­gu ya­pan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan “Şu­nu açık yü­rek­li­lik­le be­lirt­mek is­te­rim ki, kor­ku­la­rın, kor­ku­la­rı­nı­zın bu ken­te hiç­bir fay­da­sı yok. Si­ze de hiç­bir fay­da­sı yok. Tar­sus’ta ya­şa­mak­tan im­ti­na eden­le­rin, Mer­sin’de ika­met edip Tar­sus’u si­ya­si emel­le­ri­ne alet eden­le­ri bir ke­na­ra bı­ra­kır­sak, ger­çek­ten bu şeh­ri “ba­ğım­sız’’ kıl­mak için kim­le­rin ne fe­da­kâr­lık­lar yap­tı­ğı­nı ta­ri­he biz ya­za­ca­ğız. Tıp­kı Ku­va­yı Mil­li­ye kı­vıl­cım­la­rıy­la baş­la­yan Kur­tu­luş Sa­va­şı gi­bi, Tar­sus’u hal­kı­mız­la bir­lik­te vi­la­yet ya­pa­ca­ğız ve kur­tu­luş za­fe­ri­ni ilan et­ti­ği­miz gün gel­di­ğin­de, za­fer ta­kı­nın al­tın­dan bu­gü­nün kor­kak­la­rı­nı ge­çir­me­ye­ce­ği­z” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.