TARSUS TİCARET BORSASI KIZ ÖĞRENCİ YURDU’NDA TADİLAT  ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

abdullah - 9 Eylül 2022 Cuma

TARSUS TİCARET BORSASI KIZ ÖĞRENCİ YURDU’NDA TADİLAT ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

TARSUS KIZ ÖĞRENCİ YURDU TADİLATI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı ta­ra­fın­dan 2015 yı­lın­da Tür­ki­ye Di­ya­net Vak­fı Tar­sus Şu­be­si’ne, Kız Öğ­ren­ci Yur­du için cü­zi bir be­del kar­şı­lı­ğın­da ve­ri­len Ti­ca­ret Bor­sa­sı esi hiz­met bi­na­sın­da ta­di­lat ça­lış­ma­la­rın­da so­na ge­lin­di.MHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, İl­çe Müf­tü­sü Ali Can, Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü Ök­keş De­mir ve İl­çe Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü Meh­met Öz­türk ta­di­lat ça­lış­ma­la­rın­da so­na yak­la­şı­lan Ti­ca­ret Bor­sa­sı Kız Öğ­ren­ci Yur­du bi­na­sın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du­lar. Mil­let­ve­ki­li Şim­şek ve Bor­sa Baş­ka­nı Ka­ya ile be­ra­be­rin­de­ki­ler, in­ce­le­me sı­ra­sın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de gör­me fır­sa­tı bu­lur­ken, Tar­sus'a bu den­li de­ğer­li ve ge­rek­li bir hiz­met bi­na­sı­nı ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nın, ken­tin önem­li bir ih­ti­ya­cı­nı gi­de­re­ce­ğin­de hem­fi­kir ol­du­lar. Uzun za­man­dır Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Sa­ra­yı ola­rak fa­ali­yet gös­te­ren 7 kat­lı bi­na­nın Tür­ki­ye Di­ya­net Vak­fı Tar­sus Şu­be­si’ne dev­re­dil­me­si son­ra­sın­da baş­la­tı­lan ta­di­lat ça­lış­ma­la­rı­nın so­na er­me­siy­le bir­lik­te Bor­sa Kız Öğ­ren­ci Yur­du’nun hiz­me­te açı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di.