MECLİS ÜYESİ NÜKHET KOÇ,  ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

abdullah - 9 Eylül 2022 Cuma

MECLİS ÜYESİ NÜKHET KOÇ, ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

ELEŞTİRİLERE YANIT

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Nük­het Koç, son gün­ler­de giz­li ka­pı­lar ar­ka­sın­da, si­ya­set­le uğ­raş­tı­ğı­nı zan­ne­den­le­rin ve bun­la­ra ça­nak tu­tan­la­rın si­ya­set­te hiç­bir ye­re va­ra­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. MHP’li Nük­het Koç, Tar­sus Be­le­di­ye Mec­li­si’nin Ey­lül ayı ola­ğan Mec­lis top­lan­tı­sı­nın 1. otu­ru­mun­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, ken­di­si­ne Rus­ya Be­yaz Bas­ton Der­ne­ği ta­ra­fın­dan bir da­vet gel­di­ği­ni, bu da­ve­te ken­di im­kan­la­rıy­la ka­tıl­mak için de Tar­sus En­gel­li­ler Plat­for­mu Baş­ka­nı Dur­sun Ars­lan ile is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Ben ön­ce­lik­le şu­nun al­tı­nı çi­ze­rek be­lirt­mek is­te­rim ki, en­gel­li bi­rey­le­re ne ka­dar du­yar­lı ol­du­ğu­mu bı­ra­kın bu Mec­lis Tar­sus­lu hem­şe­ri­le­rim çok iyi bi­li­yor. Kal­dı ki, en­gel­li bi­rey­le­ri­mi­zin so­run­la­rı de­vam bu Mec­lis’te gün­de­me ge­tir­miş bi­ri­yi­m” de­di. Rus­ya Be­yaz Bos­ton Der­ne­ği’nden şah­sı­na ge­len bir da­vet ol­du­ğu­nu, bu tek­lif­ten son­ra Dur­sun Ars­lan’ın ken­di­si­ne böy­le bir tek­lif ilet­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Nük­het Koç, an­cak ken­di­si­ni eleş­ti­ri­le­re an­lam ve­re­me­di­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek “Şim­di ben bu­ra­dan ba­zı ca­hil ar­ka­daş­la­ra şu­nu söy­le­mek is­ti­yo­rum. Fes­ti­va­lin ama­cın­dan bah­se­de­ce­ğim, fes­ti­va­le ne­den gi­di­le­cek, ne­den ka­tı­lım sağ­la­ya­ca­ğız ön­ce onu söy­le­mek is­ti­yo­rum. En­gel­li bi­rey­le­ri top­lu­ma ka­zan­dır­mak de­dik ve bu fes­ti­va­le ka­tıl­ma ama­cı­mız­dır. En­gel­li bi­rey­le­re top­lum­da fır­sat eşit­li­ği sağ­la­mak, eği­tim, kül­tür, sağ­lık ve ula­şım, ti­ca­ri bo­yut­ta on­la­rı na­sıl yük­se­ğe çı­ka­ra­bi­li­riz dü­şün­ce­si var­dı. Şim­di ken­di­le­ri­ni iyi his­se­de­cek­le­ri ve pro­je ha­zır­la­ya­ca­ğı­mız, ti­ca­ri an­lam­da on­la­rı eşit­li­ğe da­vet eden biz­ler gi­bi olan bir pro­jey­di. Bu pro­je be­ni ger­çek­ten çok he­ye­can­lan­dır­dı­” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. 2529 Ey­lül ta­rih­le­ri ara­sın­da Rus­ya’nın Ye­ka­te­rin­burg ve Perm şeh­rin­de­ki fes­ti­va­le ken­di im­kan­la­rıy­la ka­tıl­ma­ya ka­rar ver­di­ği­ni ha­tır­la­tan MHP’li Koç “Ya­sal hak­kım Gri pa­sa­port­la ben ora­ya hiz­met ama­cıy­la gi­de­bi­le­cek­tim. En­gel­li bi­rey­le­ri­miz için sos­yal içe­rik­li pro­je­ler ha­zır­la­ya­cak­tık. Be­nim Mec­lis’ten hiç­bir ta­le­bim ol­ma­mış­tır, ne mad­di ne de ma­ne­vi. Sa­de­ce ya­sal hak­kım olan Gri pa­sa­por­tu vi­ze iş­lem­le­ri için is­te­dim. An­cak giz­li ka­pı­lar ar­ka­sın­da, si­ya­set­le uğ­raş­tı­ğı­nı zan­ne­den ar­ka­daş­lar bu­nu saç­ma sa­pan iş­te ko­nuş­ma­lar­la, sos­yal med­ya suç­la­ma­la­rıy­la iş­siz ola­rak ni­te­len­dir­di­ğim in­san­la­rın de­di­ko­du­su­na ma­ruz kal­dım.  Be­nim ama­cım en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın ya­nın­da ola­bil­mek. O yüz­den en­gel­li ar­ka­daş­la­rı­mı­za za­rar ver­mek is­te­mi­yo­rum, bu ne­den­le bu öner­ge­yi ge­ri çe­ki­yo­rum. Ben şim­di şu­nu an­lı­yo­rum ki ba­zı mec­lis üye­si ar­ka­daş­la­rı­mız ar­ka ka­pı­lar ar­ka­sın­da ko­nu­şu­yor­lar, bu­nun ye­ri­ne pro­je ha­zır­la­sa­lar da on­la­ra des­tek ol­sam, bu ar­ka­daş­la­rı kı­nı­yo­rum. Biz en­gel­li ar­ka­daş­la­rı­mı­za si­ya­se­ti dü­şün­me­den yak­la­şı­yo­ruz. Şu­nun da tek­rar­dan be­lirt­mek is­te­rim ki, vi­ze iş­lem­le­ri­ni ye­tiş­ti­re­bi­lir­sem ken­di im­kan­la­rım­la bu fes­ti­va­le gi­de­ce­ğim. En­gel­li ar­ka­daş­la­rı­mı­zın so­nu­na ka­dar ar­ka­sın­da­yım. On­lar için pro­je­le­ri­me de­vam ede­ce­ği­m” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.