ÇAMLIYAYLA KATLI OTOPARKI,  1 AY SONRA HİZMETE GİRİYOR

abdullah - 9 Eylül 2022 Cuma

ÇAMLIYAYLA KATLI OTOPARKI, 1 AY SONRA HİZMETE GİRİYOR

ÇAMLIYAYLA'YA OTOPARK

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Çam­lı­yay­la il­çe­si­ne ka­zan­dır­mak için, geç­ti­ği­miz Şu­bat ayın­da ya­pı­mı­na baş­la­dı­ğı Kat­lı Oto­park pro­je­si­nin yüz­de 80’i ta­mam­lan­dı. İl­çe­nin, özel­lik­le yaz ay­la­rın­da ya­şa­dı­ğı tra­fik so­ru­nu­nu çö­ze­cek 105 araç ka­pa­si­te­li 3 kat­lı oto­park pro­je­si­nin, 1 ay içe­ri­sin­de ta­mam­lan­ma­sı he­def­le­ni­yor. Mo­dern bir ya­pıy­la in­şa edi­len kat­lı oto­park hak­kın­da bil­gi ve­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Fen İş­le­ri Da­ire­si Ya­pım Ba­kım Ona­rım Şu­be Mü­dür­lü­ğü'nde gö­rev­li İn­şa­at Mü­hen­di­si Oğuz­han Özer­den, ça­lış­ma­la­rın son hız­la de­vam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “7/24 yü­rüt­tü­ğü­müz ça­lış­ma­lar­la, mo­dern kat­lı oto­par­kı­mı­zı 1 ay içe­ri­sin­de ta­mam­la­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Ça­lış­ma­mı­zın şu an­da yüz­de 80’lik kıs­mı­nı ta­mam­la­dık. Bu pro­je, Çam­lı­yay­la’da özel­lik­le yaz ay­la­rın­da ve haf­ta son­la­rın­da ya­şa­nan tra­fik so­ru­nu­na çö­züm ola­ca­k” de­di. Oğuzhan Özerden, tesisin sosyal aktiviteler için kullanılabilecek bir tesis özelliği de taşıyacağını, burada zemin katı; pazar alanı, konferans, sunum alanı ve çeşitli etkinliklerin yapılabileceği bir alan olarak dizayn edildiğini ifade etti. Otoparkın 1560 metrekarelik bir alan üzerine inşa edildiğini belirten Özerden, “Otoparkımız 3 katlı ve 105 araç kapasiteli olarak inşa edilmiştir. Ayrıca otoparkımızda kar-buz eritme sistemi mevcuttur. Kar-buz eritme sistemi, zemin kat ve açık alanlarda yağışın olumsuz etkilerini gidermek için yapılmıştır. Ayrıca özel gereksinimli vatandaşlarımız için zemin katta, engelli WC çalışmamız oldu. Bu çalışmamızın neticesinde Çamlıyayla’ya kazandıracağımız bu otoparkla, vatandaşlarımız için büyük bir sorun olan trafik sorununu çözmüş olacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın konforu ve rahatı için her daim görev başındayız” şeklinde sözlerini tamamladı. (Büyükşehir Belediyesi)