TARSUS ZİRAAT ODASI’NDAN,  4 YILLIK ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN  ÇİFTÇİLERİN ÇOCUKLARINA BURS

abdullah - 9 Eylül 2022 Cuma

TARSUS ZİRAAT ODASI’NDAN, 4 YILLIK ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÇİFTÇİLERİN ÇOCUKLARINA BURS

ÇİFTÇİ ÇOCUKLARINA BURS

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı, ge­çen yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl­da Oda’ya ka­yıt­lı çift­çi­le­rin 4 yıl­lık Üni­ver­si­te­yi ka­za­nan ço­cuk­la­rı­na burs des­te­ği ve­re­cek. Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, ko­nuy­la il­gi­li ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “4 yıl­lık üni­ver­si­te­yi ka­za­nan Oda­mı­za ka­yıt­lı tüm çift­çi­le­ri­mi­zin ço­cuk­la­rı­na burs ver­me­ye de­vam edi­yo­ruz. Ge­rek­li bil­gi­yi oda­mız­dan al­ma­la­rı­nı ve is­te­nen ev­rak­la­rı 16 Ey­lül 2022 ta­ri­hi­ne ka­dar oda­mı­za tes­lim et­me­le­ri önem­le du­yu­ru­lur, şim­di­den tüm öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi Teb­rik eder ba­şa­rı­lar di­le­ri­m” de­di. Baş­kan Av­cı, burs al­ma şar­tı­nın ise çift­çi ço­cu­ğu ol­mak­la bir­lik­te Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı’na ka­yıt­lı ol­mak zo­run­lu­ğu bu­lun­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek “O­da’mı­za mü­ra­ca­at ede­cek olan ve 4 yıl­lık Üni­ver­si­te­yi ka­za­nan çift­çi­le­ri­mi­zin ço­cuk­la­rı­nın mü­ra­ca­at sı­ra­sın­da gün­cel çift­çi­lik bel­ge­si­nin ya­nı sı­ra, kim­lik fo­to­ko­pi­si, di­lek­çe, bir adet re­sim, ika­met­gah ve Zi­ra­at Ban­ka­sı iban nu­ma­ra­sı ge­tir­me­le­ri­ni is­ti­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.