BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

abdullah - 9 Eylül 2022 Cuma

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

TARSUS BELEDİYE MECLİSİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Be­le­di­ye Mec­li­si’nin, Ey­lül ayı ola­ğan Mec­lis top­lan­tı­sı­nın 1. otu­ru­mu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti.Say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sı son­ra­sın­da gün­dem mad­de­sin­de­ki ko­nu­lar tek tek tek oku­na­rak oy­la­nır­ken, Tar­sus Be­le­di­ye­si­ne ait ba­zı ar­sa­la­rın kat kar­şı­lı­ğın­da sa­tış­la­rı­na CHP’li bir­çok Mec­lis Üye­si ve Cum­hur İt­ti­fa­kı gru­bu red yö­nün­de oy kul­lan­dı. Top­lan­tı­da ay­rı­ca Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne su­nu­la­cak olan Dü­ğün Sa­lo­nu iş­let­me­si­nin yer tah­si­si­nin üc­ret­siz, ge­nel di­ğer gi­der mas­ra­fı­nın 2 bin 880 TL ola­rak be­lir­len­me­si oy bir­li­ğiy­le ka­ra­ra bağ­lan­dı. Bu ka­rar ile kent­te ev­len­mek is­te­yen çift­ler, ar­tan yük­sek fi­yat­lı dü­ğün sa­lon­la­rı­nın yü­kün­den kur­tu­lup bir neb­ze ol­sun ha­fif­le­me­le­ri sağ­la­na­cak. Dü­ğün Sa­lo­nu fa­ali­ye­te geç­ti­ği za­man ilan edi­le­cek nu­ma­ra­la­rı­na ula­şa­rak ran­de­vu alı­na­bi­le­cek, ge­rek­li de­tay­lar iler­le­yen gün­ler­de ka­mu­oyu ile pay­la­şı­la­cak.