BORSA’DA, SINAVLI VE SERTİFİKALI  PAMUK SORUMLU DENETÇİ EĞİTİMİ

abdullah - 9 Eylül 2022 Cuma

BORSA’DA, SINAVLI VE SERTİFİKALI PAMUK SORUMLU DENETÇİ EĞİTİMİ

TTB'DA DENETÇİ EĞİTİMİ

Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı Or­ta Ak­de­niz Güm­rük ve Dış Ti­ca­ret Böl­ge Mü­dür­lü­ğü Ta­ra­fın­dan 1416 Ey­lül 2022 Ta­rih­le­ri ara­sın­da Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nda ‘Pa­muk So­rum­lu De­net­çi’ eği­ti­mi dü­zen­le­ne­cek. Bor­sa Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, yak­la­şan pa­muk se­zo­nu ile bir­lik­te Pa­muk­la­rın Kon­tro­lü­ne İliş­kin Teb­liğ kap­sa­mın­da sı­nav­lı ve ser­ti­fi­ka­lı eği­tim dü­zen­le­ne­ce­ği­ni be­lir­te­rek “Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Kon­fe­rans Sa­lo­nun­da dü­zen­le­ne­cek Pa­muk So­rum­lu De­net­çi (PSD) eği­ti­mi­nin ar­dın­dan sı­nav aşa­ma­sı ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olup, sı­nav so­nu­cun­da ba­şa­rı­lı olan ka­tı­lım­cı­la­ra PSD Bel­ge­si ve­ri­le­cek­tir. Dü­zen­le­ne­cek eği­ti­min ama­cı sü­re­si içe­ri­sin­de bel­ge­si­ni ye­ni­le­me­yen ve­ya ye­ni bel­ge al­mak is­te­yen pa­muk so­rum­lu de­net­çi aday­la­rı­na pa­muk ve pa­muk ürün­le­ri üre­ti­min­de yet­ki­li ol­ma­la­rı ve il­gi­li fab­ri­ka­lar­da is­tih­dam­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı he­def­le­ni­yo­r” de­di. Kon­ten­jan sa­yı­sı­nın sı­nır­lı ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Ka­ya, ön­ce­li­ğin baş­vu­ru sı­ra­sı­na gö­re ola­ca­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)