ŞEHİDİMİZİN EVİNDE HIRSIZLIK  YAPAN ZANLILAR YAKALANDI

abdullah - 9 Eylül 2022 Cuma

ŞEHİDİMİZİN EVİNDE HIRSIZLIK YAPAN ZANLILAR YAKALANDI

HIRSIZLIK

Tar­sus’ta, geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu top­ra­ğa ve­ri­len şe­hi­din evin­de hır­sız­lık ya­pan zan­lı­lar ya­ka­lan­dı. Hhır­sız­lık ih­ba­rı alan Tar­sus İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne bağ­lı ekip­ler, şüp­he­li bul­duk­la­rı 07 FLN 19 pla­ka­lı oto­mo­bi­li Fa­tih Ma­hal­le­si De­mir­ka­pı mev­ki­in­de dur­dur­du.Po­lis eki­bi, 4 şüp­he­li­nin bu­lun­du­ğu araç­ta yap­tık­la­rı ara­ma­da, çu­val içe­ri­sin­de 1 adet ta­ban­ca, 1 adet av tü­fe­ği ve 2 adet cep te­le­fo­nu ele ge­çir­di. Ele ge­çi­ri­len mal­ze­me­ler, 1 Ey­lül 2022 ta­ri­hin­de Ku­zey Irak'ta te­rö­rist­ler­ce tu­zak­la­nan EYP'nin pat­la­ma­sı so­nu­cu şe­hit olan Ast­su­bay Okan Me­te­öz'ün Ye­şil­yurt Ma­hal­le­si'nde­ki evin­de ça­lın­dı­ğı tes­pit edil­di.Suç dos­ya­la­rı ka­ba­rık olan 4 zan­lı gö­zal­tı­na alın­dı. Mah­ke­me­ye çı­ka­rı­lan ve 39 adet suç dos­ya­sı olan U.P. (26) ve 7 adet suç dos­ya­sı bu­lu­nan E.B.(20) ad­lı zan­lı tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ri­lir­ken, 2 şüp­he­li de ad­li kon­trol­le ser­best bı­ra­kıl­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)