TARSUS’UN İL OLMASI İÇİN YENİ İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

abdullah - 8 Eylül 2022 Perşembe

TARSUS’UN İL OLMASI İÇİN YENİ İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

İMZA KAMPANYASI

Tar­sus Be­le­di­ye­si, ken­ti­miz­de­ki 22 oda ve 58 med­ya ku­ru­şu­nun des­te­ği ile ha­ya­ta ge­çi­ri­len “İL’LE DE TAR­SU­S” pro­je­si kap­sa­mın­da yıl­lar­dır İL ol­ma mü­ca­de­le­si ve­ren Tar­sus için im­za kam­pan­ya­sı baş­la­tıl­dı. Va­tan­daş­la­rın des­tek ola­bil­me­si için il­le­de­tar­sus.com üze­rin­den baş­la­tı­lan kam­pan­ya­ya ilk des­tek Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan ve Tar­sus Be­le­di­ye­si’nden gel­di.Bu kap­sam­da web si­te­si üze­rin­den (il­le­de­tar­sus.com) Tar­sus’un İL ol­ma­sı için ye­ni bir im­za kam­pan­ya­sı baş­la­tıl­dı. Tar­sus Be­le­di­ye­si’nin sos­yal med­ya he­sap­la­rın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­la va­tan­daş­la­rın il­le­de­tar­sus.com ad­re­si­ni zi­ya­ret ede­rek Tar­sus’un İL ol­ma­sı yo­lun­da im­za ve­re­bi­le­cek­le­ri öğ­re­nil­di. Va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan yo­ğun il­gi ile kar­şı­la­nan im­za kam­pan­ya­sı için sos­yal med­ya da yo­rum­lar yağ­dı.  Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan’ın gön­de­ri­si­ne yo­rum ya­pan va­tan­daş­lar “Her za­man tam des­tek, Tar­sus İL ola­ca­k”, “İm­za kam­pan­ya­sı çok iyi dü­şü­nül­müş, biz­ler de kat­kı ve­re­ce­ği­z”, “İl’le de Tar­sus için bir im­za da biz­de­n” yo­rum­la­rı yağ­dı.   İM­ZA VER, TAR­SUS İL OL­SUN Va­tan­daş ta­ra­fın­dan il­giy­le kar­şı­la­nan kam­pan­yay­la hak­kı­na açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, “O­da Baş­kan­la­rı­mız, sa­nat­çı­la­rı­mız, med­ya ku­ru­luş­la­rı­mız ve di­ğer tüm des­tek­çi­le­ri­mi­zin ya­nı sı­ra va­tan­daş­la­rı­mız da bu sü­reç­te im­za ve­re­rek Tar­sus’u il yap­mak için des­tek­le­ri­ni gös­te­re­bi­le­cek. Şu an tam da bir­lik ol­ma za­ma­nı. Hep be­ra­ber bu plat­form­da se­si­mi­ze ses ola­lım. İl­le­de­tar­sus.com üze­rin­den im­za ve­re­rek Tar­sus’a il ol­ma yo­lun­da kat­kı ve­re­bi­lir­si­niz. Tar­sus il ol­su­n” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Va­tan­daş­lar il­le­de­tar­sus.com ad­re­si­ni zi­ya­ret ede­rek im­za kam­pan­ya­sı­na des­tek ola­bi­le­cek­ler. Bi­lin­di­ği üze­re, Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Tar­sus’un il ol­ma­sı için baş­la­tı­lan ve 22 oda 58 med­ya ku­ru­lu­şu­nun des­te­ği ile ha­ya­ta ge­çi­ri­len “İL’LE DE TAR­SU­S” pro­je­si­nin lans­ma­nı muh­te­şem bir et­kin­lik­le ka­mu­oyu­na du­yu­rul­muş­tu. Pro­je kap­sa­mın­da için­de Tar­sus ile il­gi­li her bil­gi­ye ula­şa­bi­le­cek­le­ri İl’le de Tar­sus web si­te­si ve ya­kın­da fa­ali­yet­te ola­cak uy­gu­la­ma­lar da ta­nı­tıl­mış­tı. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)