KIRSAL MAHALLE YOLLARI BİR BİR TAMAMLANIYOR

abdullah - 8 Eylül 2022 Perşembe

KIRSAL MAHALLE YOLLARI BİR BİR TAMAMLANIYOR

MAHALLE YOLLARI

(Tarsus Belediyesi) Vatandaşların daha güvenilir ve konforlu yollara ulaşması için çalışmalarına hızla devam eden Tarsus Belediyesi,  son olarak 4 kırsal mahalleyi daha asfalt ile buluşturdu. 4 mahallede toplamda 18 kilometrelik alana asfalt döküldü. Tarsus Belediyesi, kent genelinde vatandaşların ulaşımını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için projelerini bir bir hayata geçiriyor. Sorumluluk alanında bulunan 4 mahalleye daha sathi asfaltlama yaparak ulaşılamayan mahalleleri asfalta kavuşturuyor. Planlanan program dahilinde yol çalışmalarını sürdüren Tarsus Belediyesi, bu kapsamda kırsal mahalle olan Gömmece, Kuşçular, Emirler ve Gülek Mahallelerinde sathi asfalt kaplama çalışması yaptı.  Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile vatandaşlar konforlu yollara kavuştu. Gülek Mahallesi’nde 10 kilometre, Emirler Mahallesi’nde 3 bin 500 metre, Kuşçular Mahallesi’nde 3 kilometre ve Gömmece Mahallesi’nde bin 500 metrelik asfalt kaplama yapıldı. “YOLLARIMIZ YAPILINCA RAHATLADIK” Gömmece Mahallesi sakinlerinden bir vatandaş, “Uzun zamandan beri yollarımız çok sıkıntılıydı. Yollarımız yapılınca çok rahat ettik. Sağ olsun başkanımız tozlu yollardan bizi kurtararak asfaltımızı yaptı.” dedi. “E­MİR­LER VE KUŞ­ÇU­LAR MA­HAL­LE­Sİ YIL­LAR­DIR BU HİZ­ME­Tİ BEK­Lİ­YOR­DU­”Emir­ler Ma­hal­le­si’nde ya­şa­yan bir va­tan­daş ise ya­pı­lan hiz­met­ler­den mem­nun ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­re­rek “E­mir­ler ve Kuş­çu­lar Ma­hal­le­si ara­sı yıl­lar­dır bu hiz­me­ti bek­li­yor­du. Köy­le­rin ara­sın­da­ki yol­lar Baş­ka­nı­mız sa­ye­sin­de ya­pıl­dı. Va­tan­daş ola­rak çok mem­nu­nuz. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’a te­şek­kür ede­riz.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. GÜ­LEK MA­HAL­LE­Sİ’NE 10 Kİ­LO­MET­RE SAH­Tİ AS­FALT YA­PIL­DI Yıl­lar­dır as­falt ya­pıl­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Gü­lek Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Tun­cay Sey­rek “Bu­ra­sı Gü­lek Ma­hal­le­si, Se­pet­çi Kü­me Ev­le­ri mev­ki­si. Şu ana ka­dar Gü­lek Ma­hal­le­miz­de 10 ki­lo­met­re­ye ya­kın sat­hi as­falt kap­la­ma ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı. Se­pet­çi Kü­me Ev­le­ri’nin bu­lun­du­ğu as­fal­tın üze­ri­ne ka­rart­ma ya­pıl­dı. Ma­hal­le­mi­zin içe­ri­sin­de­ki ka­rart­ma iş­lem­le­ri de de­vam ede­cek. Yıl­lar­dır bu­ra­lar­da as­falt yok­tu. Va­tan­da­şı­mız Baş­ka­nı­mı­zın bu hiz­me­tin­den çok mem­nun. Bu­ra­dan hem ma­hal­lem adı­na hem de şah­sım adı­na Baş­ka­nı­mız Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’a te­şek­kür edi­yo­rum.” di­ye ko­nuş­tu.