VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ŞEHİT  ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ METEÖZ  İÇİN DÜZENLENEN MEVLİDE KATILDI

abdullah - 8 Eylül 2022 Perşembe

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ŞEHİT ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ METEÖZ İÇİN DÜZENLENEN MEVLİDE KATILDI

ŞEHİT İÇİN MEVLİT OKUTULDU

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van, Pen­çe Ki­lit Ope­ras­yo­nu'nda el ya­pı­mı pat­la­yı­cı­nın in­fi­lak et­me­si so­nu­cu kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de şe­hit olan Tar­sus­lu Ast­su­bay Kı­dem­li Ça­vuş Okan Me­te­öz için dü­zen­le­nen Mev­lid prog­ra­mı­na ka­tıl­dı. Tar­sus Ha­cı­ham­za­lı Ma­hal­le­sin­de dü­zen­le­nen prog­ram­da şe­hi­di­miz Ha­va Sa­vun­ma Ast­su­bay Kı­dem­li Ça­vuş Okan Me­te­öz ve bü­tün şe­hit­le­ri­miz için Ku­ra­nı Ke­rim okun­du, dua­lar edil­di. Va­li Ali Ham­za Peh­li­van, eşi Yıl­dız Peh­li­van ile bir­lik­te ka­tıl­dı­ğı prog­ram ön­ce­si şe­hit Okan Me­te­öz’ün ai­le­si ve ya­kın­la­rı­na sa­bır ve baş­sağ­lı­ğı di­lek­le­ri­ni ilet­ti. Şe­hit Ha­va Sa­vun­ma Ast­su­bay Kı­dem­li Ça­vuş Okan Me­te­öz için dü­zen­le­nen Mev­lid prog­ra­mı­na Va­li Peh­li­van’ın ya­nı sı­ra Ak­de­niz Böl­ge ve Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Tu­ğa­mi­ral Fu­at Ge­dik, Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, Tar­sus Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ra­ma­zan Mu­rat Tir­ya­ki, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Meh­met As­lan, şe­hi­din ai­le­si ve ya­kın­la­rı ka­tıl­dı.