Türk Eğitim-Sen Başkanı Yaşar Yılmaz:  “EĞİTİM ÇALIŞANLARIMIZA, HAK  ETTİKLERİ BİRAN ÖNCE VERİLSİN”

abdullah - 8 Eylül 2022 Perşembe

Türk Eğitim-Sen Başkanı Yaşar Yılmaz: “EĞİTİM ÇALIŞANLARIMIZA, HAK ETTİKLERİ BİRAN ÖNCE VERİLSİN”

EĞİTİM ÇALIŞANLARI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Türk Eği­tim­Sen Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ya­şar Yıl­maz, eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın ta­lep­le­ri­nin kar­şı­lık bul­du­ğu ye­ni bir dö­nem di­le­ğin­de bu­lu­nur­ken, eği­tim ca­mi­ası­nın hak et­tik­le­ri­nin de bi­ran ön­ce ve­ril­me­si­ni is­te­di. Ya­şar Yıl­maz, ye­ni eği­ti­möğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sı do­la­yı­sıy­la Ya­ren­lik Ala­nı’nda yap­tı­ğı Ba­sın açık­la­ma­sın­da “20222023 Eği­tim Öğ­re­tim Yı­lı bu­gün baş­la­dı. Tüm eği­tim ça­lı­şan­la­rı ve öğ­ren­ci­le­ri­miz için ba­şa­rı­lı geç­me­si­ni, ha­yır­lı ve uğur­lu ol­ma­sı­nı umut edi­yo­rum. Baş­ta ka­ri­yer me­se­le­si ol­mak üze­re, eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın ta­lep­le­ri­nin kar­şı­lık bul­du­ğu, so­run­la­rı­nın çö­zül­dü­ğü bir dö­nem ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Türk Eği­tim­Sen, 30 yıl­lık bir tec­rü­be ile ce­sur, il­ke­li ve mü­ca­de­le­ci sen­di­kal an­la­yış ve tu­tu­mu­nu azim ve ka­rar­lı­lık­la, ta­viz ver­me­den sür­dür­mek­te­dir. Bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra da Türk Eği­tim Sen’in sen­di­kal he­def ve po­li­ti­ka­sı­nı be­lir­le­yen tek öl­çüt, eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın hak ve ka­za­nım­la­rı ola­cak­tı­r” de­di. Sen­di­ka­nın dur­du­ğu ye­rin her du­rum ve ko­şul­da ve hiç­bir den­ge he­sa­bı güt­me­den ça­lı­şan­la­rın ya­nı ola­ca­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Yıl­maz “Öğ­ret­men­lik Ka­ri­yer Ba­sa­mak­la­rı sü­re­ci ilk ola­rak 2005 yı­lın­da ya­yın­la­nan bir yö­net­me­lik­le baş­la­mış­tır. Bu yö­net­me­li­ğe bağ­lı ola­rak 2006 yı­lın­da ya­pı­lan Uz­man Öğ­ret­men­lik Sı­na­vı ile uz­man ve ba­şöğ­ret­men­lik un­van­la­rı­nın ve­ril­me­si sü­re­cin­den bu ya­na Türk Eği­tim­Sen’in tav­rın­da en kü­çük bir de­ği­şik­lik ol­ma­mış­tır. Dün söy­le­di­ği­miz gi­bi bu­gün de ay­nı sö­zü tek­rar­lı­yo­ruz. Her­han­gi bir şar­ta bağ­lı kal­mak­sı­zın; 10 yı­lı­nı dol­du­ran her öğ­ret­men uz­man öğ­ret­men, 20 yı­lı­nı dol­du­ran her öğ­ret­men de ba­şöğ­ret­men ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. Bu sü­reç­te; 8 Ara­lık 2021 ta­ri­hin­de ÖMK’ye iliş­kin ta­lep­le­ri­mi­zi di­le ge­tir­mek için Tür­ki­ye ge­ne­lin­de, Tar­sus’ta da İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü önün­de yağ­mur al­tın­da ba­sın açık­la­ma­sı yap­tı­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. “Ka­nun tas­la­ğı­nın TBMM Mil­li Eği­tim Ko­mis­yo­nun­da gö­rü­şül­me­si es­na­sın­da, sen­di­ka­mı­zın gö­rüş­le­ri­ni ve ta­lep­le­ri­ni en net şe­kil­de di­le ge­ti­rip dos­ya­yı ko­mis­yo­na sun­du­k” di­yen Ya­şar Yıl­maz, açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da şu gö­rüş­le­re yer ver­di: “Ka­nu­nun çık­ma­sı­nın ar­dın­dan, ya­yın­la­nan yö­net­me­li­ğin ip­ta­li için Da­nış­tay nez­din­de da­va aç­tık. Türk Eği­tim­Sen ola­rak; öğ­ret­men­le­rin ka­ri­yer plan­la­ma­sı­nın sı­nav­la ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­nı, sı­na­vın sa­de­ce ve­ri­len eği­ti­me da­ir bil­gi­le­ri öl­çe­ce­ği­ni, oy­sa öğ­ret­men­lik mes­le­ği­nin sa­de­ce bil­me de­ğil, bil­di­ği­ni ak­tar­ma mes­le­ği ol­du­ğu­nu, bu ne­den­le ka­ri­yer plan­la­ma­sın­da tek öl­çü­tün tec­rü­be ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni her or­tam­da ve her fır­sat­ta di­le ge­tir­dik. Mil­li eği­tim sis­te­mi­mi­ze kat­kı­sı ol­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­müz, öğ­ret­men oda­la­rın­da ve okul­la­rı­mız­da tür­lü hu­zur­suz­luk­la­ra se­be­bi­yet ve­re­cek bu uy­gu­la­ma­dan der­hal vaz­ge­çil­me­li ve sı­nav­sız bir şe­kil­de 10 yı­lı­nı dol­du­ran öğ­ret­men­le­ri­miz uz­man, 20 yı­lı­nı dol­du­ran öğ­ret­men­le­ri­miz de ba­şöğ­ret­men ya­pıl­ma­lı­dır. Bu­ra­dan ha­re­ket­le ko­nu­nun ive­di­lik­le çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­ma­sı için; Türk Eği­tim­Sen ola­rak, TBMM’nin 1 Ekim’de açıl­ma­sıy­la bir­lik­te her tür­lü gay­ret, gi­ri­şim, te­mas ve ey­lem ka­rar­lı­lık­la ya­pıl­ma­ya de­vam edi­le­cek­tir. Bu doğ­rul­tu­da hem MEB ile hem de si­ya­si par­ti­ler­le te­ma­sı yo­ğun­laş­tı­ra­rak şim­di­ye ka­dar ol­du­ğu gi­bi bu ko­nu­da­ki tüm gay­re­ti­miz ve ça­ba­mız; önü­müz­de­ki sü­reç­te Öğ­ret­men­lik Mes­lek Ka­nu­nu­nun içe­ri­ği­nin, adı­na ya­ra­şır şe­kil­de zen­gin­leş­ti­ril­me­si ve re­vi­ze edil­me­si yö­nün­de ola­cak­tır. Vel­ha­sıl, bu iş sı­nav­la ol­maz, ka­ri­yer me­se­le­si “ya çö­zü­le­cek, ya çö­zü­le­ce­k” di­yo­ruz.” Eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın pro­mos­yon ko­nu­suy­la il­gi­li ola­rak da ko­nu­şan Yıl­maz “He­pi­mi­zin bil­di­ği üze­re, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na bağ­lı il ve il­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lük­le­ri ile üni­ver­si­te­le­ri­miz ta­ra­fın­dan ban­ka­lar­la ma­aş pro­mos­yon an­laş­ma­la­rı ya­pıl­mak­ta ve bu kap­sam­da alı­nan pro­mos­yon üc­ret­le­ri me­mur­la­ra öden­mek­te­dir. Pro­mos­yon an­laş­ma­la­rı­nın sü­re­si ise üç ile beş yıl ara­sın­da de­ğiş­mek­te­dir. An­cak şu an­da ya­şa­nan so­run, 2022 yı­lı Tem­muz ayı ön­ce­sin­de pro­mos­yon an­laş­ma­sı ya­pı­lan ka­mu ça­lı­şan­la­rı­nın cid­di bir eko­no­mik ka­yıp ile kar­şı kar­şı­ya kal­ma­sı­dır. Tem­muz 2022 ön­ce­sin­de ya­pı­lan an­laş­ma­lar­la eği­tim ça­lı­şan­la­rın eli­ne ge­çen pro­mos­yon öde­me­le­ri çok ko­mik ra­kam­lar ha­li­ne gel­miş­tir. Zi­ra son bir yıl­lık sü­re­de enf­las­yon ora­nın­da mey­da­na ge­len ar­tı­şa bi­na­en me­mur ma­aş­la­rın­da da ar­tış ger­çek­leş­ti. Öy­le ki 2022 yı­lın­da me­mur ma­aş­la­rı­na yak­la­şık yüz­de 80 ci­va­rın­da ar­tış ya­pıl­dı. Me­mur ma­aş­la­rı­na ya­pı­lan ar­tış­la bir­lik­te ban­ka­la­ra gön­de­ri­len ay­lık na­kit mik­ta­rı da ay­nı oran­da art­tı. Bu du­rum­da da Tem­muz 2022 ön­ce­sin­de pro­mos­yon an­laş­ma­sı im­za­la­yan ku­rum ça­lı­şan­la­rı mağ­dur ol­du. Zi­ra söz­leş­me­ler es­ki ma­aş­la­ra gö­re ya­pıl­mış­tı ve bu da ça­lı­şan­la­rın pro­mos­yon kay­bı­na uğ­ra­ma­sı­na yol aç­tı. Öte yan­dan, ban­ka­la­rın şu an ma­aş an­laş­ma­la­rı için ya­rı­şa gir­di­ği, emek­li­le­ri­mi­ze da­hi 10 bin TL ci­va­rın­da pro­mos­yon öde­me­si­nin ya­pıl­dı­ğı göz önü­ne alın­dı­ğın­da, ça­lı­şan­la­rı­mı­za öde­nen pro­mos­yon mik­tar­la­rı­nın gün­cel­len­me­si ka­çı­nıl­maz ha­le gel­miş­tir.Bu bağ­lam­da, MEB’e bağ­lı tüm il ve il­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lük­le­ri­nin ve üni­ver­si­te­le­ri­mi­zin ban­ka­lar­la yap­tık­la­rı pro­mos­yon an­laş­ma­la­rı­nın re­vi­ze edil­me­si­ni, gün­cel eko­no­mik ge­liş­me­ler ışı­ğın­da pro­mos­yon üc­ret­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ge­rek­li ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Tar­sus’ta da da­ha ön­ce ya­pı­lan pro­mos­yon an­laş­ma­la­rı­nın gün­cel­len­me­si, şa­yet gün­cel­le­me ya­pıl­ma­ya­cak­sa fes­he­dil­me­si ve ye­ni­den iha­le­ye çı­kıl­ma­sı yö­nün­de­ki ta­le­bi­mi­zi içe­ren di­lek­çe­mi­zi İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­ne ver­dik. Mil­li eği­tim mü­dür­lü­ğü de ta­le­bi­mi­zi ban­ka­la­ra res­mi ya­zıy­la ilet­ti. Şim­di ora­dan ge­le­cek ce­va­ba gö­re ha­re­ket ede­ce­ğiz. Ça­lı­şan­la­rı­mı­zın, hak­la­rı­nı al­ma­sı için ne ge­re­ki­yor­sa ya­pa­ca­ğı­mı­zı bu­ra­dan tek­ra­ren ifa­de edi­yo­rum. Ay­rı­ca, Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu (BDDK) ta­ra­fın­dan, pro­mos­yon söz­leş­me­le­ri­nin, ön­gö­rü­le­me­yen eko­no­mik ge­liş­me­le­re uy­gun ola­rak dü­zen­len­me­si için hü­küm ge­ti­ril­me­si­nin de çok önem­li bir adım ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ru­z” de­di.  Öğ­ret­men­le­re öde­ne­cek eği­ti­möğ­re­tim ha­zır­lı­ğı öde­ne­ği hak­kın­da da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ya­şar Yıl­maz “Ye­ni eği­ti­möğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te öğ­ret­men­le­ri­mi­ze öde­ne­cek Eği­ti­mÖğ­re­ti­me Ha­zır­lık Öde­ne­ği­nin tüm eği­tim ça­lı­şan­la­rı­na ve­ril­me­si­ni ta­lep edi­yo­ruz. 2020 yı­lın­da 1.210 TL, 2021 yı­lın­da 1.250 TL ola­rak ve­ri­len ha­zır­lık öde­ne­ği, enf­las­yon oran­la­rı ve kır­ta­si­ye ka­lem­le­rin­de­ki cid­di ar­tış­la­ra rağ­men 2022 yı­lın­da sa­de­ce 1.325 TL ola­rak öde­ne­cek­tir ki, bu ka­bul edi­lir bir ra­kam de­ğil­dir. Ge­çen yıl 40 TL olan 1 top fo­to­ko­pi ka­ğı­dı 100 TL ol­muş­tur. Bu pa­ray­la bu­gün sa­de­ce 13 top fo­to­ko­pi ka­ğı­dı alı­na­bil­mek­te­dir. Bu yüz­den, Eği­ti­mÖğ­re­ti­me Ha­zır­lık Öde­ne­ği 1 ma­aş tu­ta­rın­da ve ay­rım ya­pıl­mak­sı­zın tüm eği­tim ça­lı­şan­la­rı­na öden­me­li­dir. Bu öde­ne­ği, 1 mil­yo­nu aş­kın öğ­ret­me­ne öde­ye­bi­len Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın büt­çe­si, ge­ri ka­lan yak­la­şık yüz bin ça­lı­şa­nı­na da ve­re­bi­le­cek güç­te­di­r” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.