TARSUS KAYMAKAMI OTCU,  SINAV KURS MERKEZİ’NİN  AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

abdullah - 8 Eylül 2022 Perşembe

TARSUS KAYMAKAMI OTCU, SINAV KURS MERKEZİ’NİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

OTCU, AÇILIŞA KATILDI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, ye­ni eği­ti­möğ­re­tim yı­lın­da Ya­ren­lik Ala­nı ya­nın­da­ki mer­kez PTT bi­na­sı­nın 3. ve 4. ka­tın­da hiz­met ve­re­cek olan Sı­nav Kurs Mer­ke­zi’nin açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Sı­nav Kurs Mer­ke­zi Tar­sus Şu­be Ku­ru­cu­su Rem­zi Ka­ra, açı­lış­ta yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da “Ge­le­cek ne­sil­le­re da­ha iyi bir eği­tim sun­mak için Tar­sus Sı­nav Kurs Mer­ke­zi bi­na­mı­zı hiz­me­te aç­ma­nın gu­ru­ru­nu ya­şı­yo­ruz. Açı­lı­şı­mı­za ka­tı­lan­la­ra çok te­şek­kür edi­yo­rum, öğ­ren­ci ve ve­li­le­ri­mi­zi er­ken ka­yıt fır­sat­la­rın­dan ya­rar­lan­ma­ya da­vet edi­yo­ru­z” de­di.  Rem­zi Ka­ya, 30 öğ­ret­me­nin gö­rev ya­pa­ca­ğı Sı­nav Kurs Mer­ke­zi ana bi­na­sı ile Şe­hi­tis­hak Ma­hal­le­si Ne­ne Ha­tun üze­rin­de Sı­nav Kurs şu­be­si­nin bu­lun­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di.