MERSİN MUTFAK KÜLTÜRÜ TANITILACAK

abdullah - 6 Eylül 2022 Salı

MERSİN MUTFAK KÜLTÜRÜ TANITILACAK

MERSİN MUTFAK KÜLTÜRÜ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan, 2021 yı­lı Ey­lül ayın­da iha­le­si ya­pı­lan ve Ekim ayın­da ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­nan ‘Mer­sin Mut­fak Kül­tü­rü Evi ve Ka­ra­man­cı­lar Ko­na­ğı’nın res­to­ras­yon ya­pım işi ça­lış­ma­la­rı hız­la de­vam edi­yor. Ya­pı­da fark­lı alan­lar­da eği­tim ve­ri­le­cek atöl­ye­ler bu­lu­na­cak Fen İş­le­ri Da­ire­si, ko­ru­ma ala­nı sı­nır­la­rı için­de bu­lu­nan ve Mer­sin’in es­ki yer­le­şim ala­nı olan böl­ge­de­ki, ta­ri­hi Ka­ra­man­cı­lar Ko­na­ğı’nın ye­ni­den ken­te ka­zan­dı­rıl­ma­sı için ça­lış­ma­la­rı­nı ti­tiz­lik­le sür­dü­rü­yor. Res­to­ras­yon ta­mam­lan­dı­ğın­da, 2 blok­tan olu­şan Ka­ra­man­cı­lar Ko­na­ğı’nın ze­min kat­la­rın­da, Mer­sin Mut­fak Kül­tü­rü’nün ta­rih­ten gü­nü­mü­ze zi­ya­ret­çi­le­re ta­nı­tıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. Ay­rı­ca ya­pı­da Ulu Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve ken­tin ile­ri ge­len­le­ri ta­ra­fın­dan Ku­va­yi Mil­li­ye’nin baş­la­tıl­ma­sı yö­nün­de­ki ka­rar­la­rın alın­dı­ğı top­lan­tı­nın da can­lan­dı­rıl­ma­sı ya­pı­la­cak. Ya­pı­nın üst ka­tın­da ise yö­re­sel ye­mek­le­rin su­nu­la­ca­ğı bir res­to­ran ile aş­çı­lık eği­tim­le­ri­nin ve­ri­le­ce­ği mut­fak atöl­ye­le­ri; mü­zik, re­sim, el işi gi­bi fark­lı alan­lar­da eği­tim ve­ri­le­cek ve su­num ya­pı­la­cak atöl­ye­ler de bu­lu­na­cak. “Ka­ra­man­cı­lar Ko­na­ğı bir­çok mut­fak kül­tü­rü­ne ev sa­hip­li­ği ya­pa­ca­k” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Fen İş­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nda Res­to­ras­yon Uz­ma­nı Yük­sek Mi­mar ve Ka­ra­man­cı­lar Ko­na­ğı’nda Kon­trol Mü­hen­di­si ola­rak gö­rev ya­pan Ay­sel Sel­can Kü­çü­ka­lıç Er­tur­han, “Res­to­ras­yon pro­je­miz­de üst kat­ta, da­ha çok yö­re­sel ye­mek­le­rin su­nu­la­ca­ğı ve ge­len­le­re es­ki ta­ri­hi do­ku­yu his­set­ti­re­cek res­to­ran­la­rı­mız yer ala­cak. Ay­nı za­man­da çe­şit­li et­kin­lik­le­rin de ya­pı­la­ca­ğı mut­fak atöl­ye­le­ri­miz mev­cut ola­cak. Bu­ra­da ya­pı­nın as­lı­na uy­gun ol­ma­yan tüm muh­des ek­le­ri te­miz­le­dik. Da­ha son­ra du­var güç­len­dir­me­le­ri­ne geç­tik. Şu an­da ah­şap çat­kı­lı du­var­la­rı­mı­zın, res­to­ras­yon pro­je­si­ne uy­gun ola­rak ya­pı­mı sür­mek­te­” di­ye ko­nuş­tu. Ka­ra­man­cı­lar Ko­na­ğı’nın önem­li ve ta­ri­hi bir ya­pı ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­yen Er­tur­han, “Bu­ra­da hem yö­re­sel ye­mek­le­ri­mi­zin, hem de hem de Gi­rit Mut­fa­ğı gi­bi bir­çok de­ği­şik kül­tür­le­re ait mut­fak­la­rın su­nul­du­ğu ve öğ­re­til­di­ği atöl­ye­ler ola­cak. On­lar için de, bi­zim için de bü­yük bir kat­kı ola­ca­k” de­di.