HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞTU, TEMİZLİK İŞÇİSİYKEN SOLİST OLDU

abdullah - 6 Eylül 2022 Salı

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞTU, TEMİZLİK İŞÇİSİYKEN SOLİST OLDU

HAYALLERİNİ KOVALIYOR

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Yak­la­şık 1,5 yıl­dır Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Çev­re Ko­ru­ma Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nda te­miz­lik iş­çi­si ola­rak gö­rev yap­mak­tay­ken, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan açı­lan sı­na­va gi­ren ve ye­te­ne­ğin­den do­la­yı jü­ri­nin yön­len­dir­me­siy­le Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Dai­re Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı THM top­lu­lu­ğu so­list­le­rin­den bi­ri­si olan 41 ya­şın­da­ki Çiğ­dem Ak­do­ğan, ba­şa­rı hi­ka­ye­si­nin ar­ka­sın­da ‘Ha­yal­le­ri­nin pe­şin­den git­mek’ ol­du­ğu­nu söy­le­di. Geç­miş­te fark­lı sek­tör­ler­de ça­lış­tı­ğı­nı, an­cak ev­le­nip ço­cuk sa­hi­bi ol­duk­tan son­ra ça­lış­ma ha­ya­tı­na ara ver­mek zo­run­da kal­dı­ğı­nı söy­le­yen Ak­do­ğan “Mü­zi­ğe ye­te­ne­ğim var­dı ve mü­zik­le hep iç içey­dim. Ho­bi ola­rak mü­zik­le uğ­raş­ma­ya de­vam edi­yor­dum. Pan­de­mi dö­ne­min­de ise, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin per­so­nel alım ila­nı dik­ka­ti­mi çek­ti. Ben de baş­vu­ru­mu ger­çek­leş­tir­dim ve te­miz­lik iş­çi­si ola­rak iş­ba­şı yap­tı­m” de­di. 8 ay­dır THM top­lu­lu­ğu so­lis­ti Ak­do­ğan işi­ni se­ve­rek yap­tı­ğı­nı, baş­lan­gıç­ta so­list ol­mak gi­bi dü­şün­ce­si ol­ma­dı­ğı­nı, an­cak THM top­lu­lu­ğu­na so­list ola­rak ka­bul edil­me­si­nin, ken­di­si­nin bi­le şa­şır­dı­ğı bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ği­ni söy­le­di.İş çı­kı­şı evi­ne dö­ner­ken Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin sos­yal med­ya he­sa­bın­da ‘So­list Alım Sı­na­vı’ du­yu­ru­su­nu gör­dü­ğü­nü ve ‘Ne­den baş­vur­ma­ya­yım ki?’ di­ye dü­şün­dü­ğü­nü ifa­de eden Ak­do­ğan, “Gör­dü­ğüm ilan üze­ri­ne ben de sı­na­va baş­vur­dum. Sı­na­vı ka­za­na­ma­dım, fa­kat jü­ri­nin ye­te­ne­ğim­den do­la­yı be­ni yön­len­dir­me­siy­le Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı THM top­lu­lu­ğu­na so­list ola­rak ge­çi­şim ol­du­” şek­lin­de ko­nuş­tu.“Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin kül­tü­re ve sa­na­ta ver­di­ği de­ğe­ri bi­re­bir gör­dü­m” Baş­kan Va­hap Se­çer’in ön­cü­lü­ğün­de, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin kül­tü­re ve sa­na­ta ver­di­ği de­ğe­ri duy­du­ğu­nu, Mer­sin ge­ne­lin­de ger­çek­le­şen kül­tü­rel ve sa­nat­sal et­kin­lik­le­rin yo­ğun­laş­ma­sı­nın dik­ka­ti­ni çek­ti­ği­ni, an­cak içi­ne gi­rin­ce bi­re bir gör­me şan­sı­na eriş­ti­ği­ni de di­le ge­ti­ren Çiğ­dem Ak­do­ğan ye­ni he­def­le­ri için ise, “Bu­ra­sı be­nim için ger­çek­ten bir okul gi­bi. Tür­kü­le­ri­min üs­tü­ne da­ha ne ka­ta­bi­li­rim di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Re­per­tu­arı­mı ge­niş­le­tip, da­ha çok yer­le­re ulaş­mak is­ti­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Bu­ra­sı be­nim için tam bir ai­le or­ta­mı­” Çev­re­sin­de­ki ya­kın­la­rı­nın da bu du­rum­dan ol­duk­ça mut­lu ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Ak­do­ğan, “Za­ten ai­lem ve çev­rem mü­zik­le uğ­raş­tı­ğı­mı bi­li­yor­du, ama böy­le bir plat­form­da ça­lış­mak be­nim için ay­rı gü­zel­lik­te bir olay. Eşim za­ten be­ni her an­lam­da des­tek­li­yor­du. Mü­zi­ğe olan il­gi­mi ve sev­gi­mi bi­li­yor­du. Bi­li­yor­su­nuz mü­zik her yer­de ya­pıl­mı­yor. Ama bu­ra­sı ger­çek­ten de be­nim için tam bir ai­le or­ta­mı. Kül­tü­rel fa­ali­yet­le­ri­mi­zi ya­pa­bi­le­ce­ği­miz çok gü­zel bir plat­form. Bu an­lam­da çok şans­lı­yım di­ye­bi­li­ri­m” di­ye ko­nuş­tu.