KARİYER MERKEZİ KURSİYERLERİ  İŞ DÜNYASI İLE BULUŞUYOR

abdullah - 6 Eylül 2022 Salı

KARİYER MERKEZİ KURSİYERLERİ İŞ DÜNYASI İLE BULUŞUYOR

KARİYER MERKEZİ-İŞ DÜNYASI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi ko­or­di­ne­sin­de 2022 dö­ne­min­de ha­ya­ta ge­çi­ri­len Ye­te­nek Dö­nü­şüm Pro­je­si’nde yer alan genç­ler, bir yan­dan mes­le­ki eği­tim prog­ra­mı ile ser­ti­fi­ka al­ma­ya hak ka­za­nır­ken di­ğer yan­dan iş ha­ya­tı­na ha­zır­lık prog­ram­la­rın­dan da fay­da­la­nı­yor. Pro­je kap­sa­mın­da kur­sa ka­tı­lan kur­si­yer­le­re yö­ne­lik ‘Tec­rü­be Pay­la­şım Prog­ra­mı’ dü­zen­len­di. Sa­tış da­nış­man­lı­ğı kur­si­yer­le­ri ile tec­rü­be pay­la­şım prog­ra­mı ger­çek­leş­ti­ril­di Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi, Mer­kez Halk Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı, MTSO Eği­tim ve Kal­kın­ma Vak­fı, Mer­sin Pe­ra­ken­de­ci İş Adam­la­rı Der­ne­ği, Gi­ri­şim­ci İn­san Kay­nak­la­rı Der­ne­ği iş bir­li­ğin­de açı­lan Sa­tış Da­nış­man­lı­ğı Kur­su’na de­vam eden kur­si­yer­le­re yö­ne­lik, ‘Tec­rü­be Pay­la­şım Prog­ra­mı’ dü­zen­len­di. Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı’nda ger­çek­leş­ti­ri­len prog­ra­mın ko­nu­ğu, Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Eği­tim ve Kal­kın­ma Vak­fı Baş­kan Ve­ki­li, Eği­tim­ci ve İş İn­sa­nı Ta­mer Gü­ner ol­du. Ger­çek­leş­ti­ri­len su­num­da “sa­tış tek­nik­le­ri, ile­ti­şim, mo­ti­vas­yon, far­kın­da­lık, imaj yö­ne­ti­mi­” gi­bi ko­nu­la­ra de­ği­ne­rek tec­rü­be pay­la­şı­mın­da bu­lu­nul­du. Tec­rü­be Pay­la­şım Prog­ra­mı’nda ay­rı­ca iş dün­ya­sı­nın aday­lar­dan bek­len­ti­le­ri, mes­le­ğin ge­rek­li­lik­le­ri, pan­de­mi son­ra­sı iş­ve­ren­le­rin aday­lar­dan bek­le­di­ği yet­kin­lik set­le­ri ve ba­şa­rı­lı bir iş ha­ya­tı için öne­ri­ler gi­bi bir­çok ko­nu­da kur­si­yer­ler­le in­te­rak­tif bil­gi alış­ve­ri­şi ya­pıl­dı. “İs­tih­da­ma Yö­ne­lik Pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çi­ri­yo­ru­z” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­kez Mü­dü­rü Ser­kan Öza­da,  Ka­ri­yer Mer­ke­zi’nin ger­çek­leş­tir­di­ği ku­rum­lar ara­sı iş­bir­lik­le­ri ve ha­ya­ta ge­çi­ri­len bir­çok pro­jey­le genç­le­rin is­tih­dam edi­le­bi­lir­li­ği­ne kat­kı sun­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. Ye­te­nek Dö­nü­şüm Pro­je­si’yle mes­le­ki eği­ti­min ya­nın­da, ka­ri­yer da­nış­man­lı­ğı ve iş ara­ma da­nış­man­lı­ğı hiz­met­le­ri­ni bir bü­tün ola­rak sun­duk­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Öza­da, ku­rum­lar ara­sı iş bir­lik­le­ri­ne da­ya­lı pro­je­le­rin, genç­le­rin ka­ri­yer yol­cu­luk­la­rı için avan­taj sağ­la­dı­ğı­nı söy­le­di.