TSO BAŞKANI H. RUHİ KOÇAK.  “TARSUS, BÜYÜKŞEHİR’İN BİR  İLÇESİ KABUĞUNA SIĞMIYOR”

abdullah - 5 Eylül 2022 Pazartesi

TSO BAŞKANI H. RUHİ KOÇAK. “TARSUS, BÜYÜKŞEHİR’İN BİR İLÇESİ KABUĞUNA SIĞMIYOR”

TARSUS KABUĞUNA SIĞMIYOR

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, bir­çok İl’den bü­yük olan Tar­sus’un, Bü­yük­şe­hir’in bir il­çe­si ka­bu­ğu­na sığ­ma­dı­ğı­nı, ken­di ge­le­ce­ği­ni ha­zır­la­ya­bil­me­si için­de mut­la­ka İL ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan ön­der­li­ğin­de ve 21 oda ile 58 med­ya ku­ru­lu­şu­nun da des­te­ği ile ken­tin İL ol­ma­sı için ha­ya­ta ge­çi­ri­len "İL’LE DE TAR­SUS" pro­je­si­ne des­tek ve­ren Baş­kan Ko­çak, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da ‘Tar­sus ne­den İL ol­ma­lı?’ so­ru­mu­za ver­di­ği ce­vap­ta “As­lın­da ne­den İL ol­ma­ma­lı so­ru­su­nu sor­mak ge­re­ki­yor. Tar­sus’un İL ol­ma­ma­sı­nı ge­rek­ti­ren hiç­bir şey yok. Bir ken­tin İL ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­ren her şey Tar­sus’ta faz­la­sıy­la var. Açık söy­le­mek ge­re­kir­se Tar­sus Bü­yük­şe­hir’in bir il­çe­si ka­bu­ğu­na ar­tık sığ­mı­yor. Ken­di gö­be­ği­ni ken­di­si ke­se­bil­me­si, ken­di ge­le­ce­ği­ni ha­zır­la­ya­bil­me­si için Tar­sus’un İL ol­ma­sı ge­re­ki­yo­r” de­di. Şe­hir dı­şın­da ol­ma­sı ne­de­niy­le "İL’LE DE TAR­SUS" pro­je­si­nin lans­ma­nı­na ka­tı­la­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten TSO Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, pro­je­nin so­nu­na ka­dar ta­kip­çi­si ola­cak­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.