BAŞKAN VEYİS AVCI’DAN, “İL’LE  DE TARSUS” PROJESİNE DESTEK

abdullah - 5 Eylül 2022 Pazartesi

BAŞKAN VEYİS AVCI’DAN, “İL’LE DE TARSUS” PROJESİNE DESTEK

İLLEDE TARSUS PROJESİNE DESTEK VERDİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın ön­der­li­ğin­de ve 21 Oda Baş­ka­nı ve 58 med­ya ku­ru­lu­şu­nun da des­te­ği ile ken­tin il ol­ma­sı için ha­ya­ta ge­çi­ri­len "İL’LE DE TAR­SUS" pro­je­si­ne des­tek ver­di. Ve­yis Av­cı, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, Zi­ra­at Oda­sı ola­rak Tar­sus’un İL ol­ma­sı için her tür­lü des­te­ği ver­me­ye ha­zır ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek “Tar­sus’un İL ol­ma­sı­nı ca­nı gö­nül­den is­ti­yor, bir­çok İl’den bü­yük olan Tar­sus’un İL ol­ma­yı çok­tan hak et­ti­ği­ni siz­le­rin ara­cı­lı­ğı ile ka­mu­oyu ile pay­la­şı­yo­ru­m” de­di. Tar­sus’un ge­le­ce­ği­nin dü­şü­nü­le­rek ha­re­ket edil­me­si ge­rek­ti­ği­ne vur­gu ya­pan Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı “Güç­ler bir­li­ği ya­pa­rak her­kes­ten des­tek bek­li­yo­ruz. Eği­tim­den sağ­lı­ğa, sa­na­yi­sin­den ta­rı­mı­na, kül­tü­rün­den alt­ya­pı­sı­na ka­dar Tar­sus İL ol­ma­yı çok­tan hak edi­yor. Tar­sus’u hak et­ti­ği ye­re ge­tir­mek için baş­ta si­ya­si­ler ol­mak üze­re her­ke­sin ta­şın al­tı­na eli­ni koy­ma­sı­nı ge­rek­ti­ği­ni bir kez da­ha be­lirt­mek is­te­ri­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.