TARSUSLU ŞEHİT METEÖZ’ÜN,  AİLESİNE ‘TAZİYE’ ZİYARETİ

abdullah - 5 Eylül 2022 Pazartesi

TARSUSLU ŞEHİT METEÖZ’ÜN, AİLESİNE ‘TAZİYE’ ZİYARETİ

ŞEHİDİMİZİN AİLESİNE ZİYARET

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan Yar­dım­cı­sı Al­pas­lan Ka­vak­lı­oğ­lu ve Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van, Pen­çe­Ki­lit Ope­ras­yo­nun­da te­rör ör­gü­tü ta­ra­fın­dan yer­leş­ti­ri­len el ya­pı­mı pat­la­yı­cı­nın in­fi­lak et­me­si so­nu­cu şe­hit olan Tar­sus­lu Ha­va Sa­vun­ma Ast­su­bay Kı­dem­li Ça­vuş Okan Me­te­öz’ün ai­le­si­ne ta­zi­ye zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar. Şe­hi­di­mi­zin il­çe­ye bağ­lı Ha­cı­ham­za­lı Ma­hal­le­sin­de­ki ba­ba evin­de ger­çek­le­şen ta­zi­ye­de, baş­ta Okan Me­te­öz ol­mak üze­re tüm  şe­hit­le­ri­miz için dua­lar okun­du.