MHP MİLLETVEKİLİ KILAVUZ’DAN,  ÇAMLIYAYLA’DA ESNAF ZİYARETİ

abdullah - 5 Eylül 2022 Pazartesi

MHP MİLLETVEKİLİ KILAVUZ’DAN, ÇAMLIYAYLA’DA ESNAF ZİYARETİ

KILAVUZ'DAN ESNAF ZİYARETİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ol­cay Kı­la­vuz, se­çim böl­ge­si Çam­lı­yay­la il­çe­sin­de es­naf zi­ya­ret­le­rin­de bu­lun­du. Mil­let­ve­ki­li Kı­la­vuz, be­ra­be­rin­de Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, MHP Çam­lı­yay­la İl­çe Baş­ka­nı Ali Rı­za Genç ve yö­ne­ti­mi ile Çam­lı­yay­la Ül­kü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Za­hit Kı­ral ile bir­lik­te mer­kez çar­şı içe­ri­sin­de­ki es­naf­la­rı zi­ya­ret ede­rek, hem Cu­ma­la­rı­nı kut­la­dı, hem de so­run ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di. Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si’nin, ön­ce va­tan, ön­ce bay­rak düs­tu­ru­nu ön plan­da tu­tan mil­le­ti­mi­zin is­tek ve ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket eden bir par­ti ol­du­ğu­nu be­lir­ten Mil­let­ve­ki­li Kı­la­vuz “Biz­ler her za­man va­tan­da­şı­mı­zın, es­na­fı­mı­zın, köy­lü­mü­zün, me­mu­ru­mu­zun, iş­çi­mi­zin ya­nın­da­yız. Mer­sin’in ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın so­run­la­rı­nı ge­rek mec­lis kür­sü­sün­de ge­rek­se ka­tıl­dı­ğı­mız plat­form­lar­da en üst per­de­den di­le ge­ti­ri­yor, çö­zü­mü nok­ta­sın­da gi­ri­şim­le­ri­mi­zi sür­dü­rü­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.