TARSUS TİCARET BORSASI,  ENERJİ VERİMLİLİĞİ ELÇİSİ  OLARAK SEÇİLDİ

abdullah - 5 Eylül 2022 Pazartesi

TARSUS TİCARET BORSASI, ENERJİ VERİMLİLİĞİ ELÇİSİ OLARAK SEÇİLDİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ELÇİSİ

Eu­roc­ham­bres, Tur­ke­yE­U Bu­si­ness Di­alo­gu­e (TEBD) Pro­je­si kap­sa­mın­da TEBD ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len bir di­zi eği­tim fa­ali­yet­le­ri son­ra­sın­da ya­pı­lan de­net­ler ne­ti­ce­sin­de Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Ener­ji Ve­rim­li­li­ği El­çi­si ola­rak se­çil­di. Bor­sa Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da  “Eu­roc­ham­bres, Tur­ke­yE­U Bu­si­ness Di­alo­gu­e (TEBD) Pro­je­si kap­sa­mın­da 2021'de­ki Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Eği­tim­le­ri­ne ka­tı­lan Bor­sa­mız, eği­tim­le­rin ar­dın­dan KO­Bİ olan üye­le­ri­mi­ze ener­ji tü­ke­tim­le­ri­ni na­sıl azal­ta­bi­le­cek­le­ri ko­nu­sun­da dü­zen­le­nen De­ne­tim fa­ali­yet­le­ri­ni ba­şa­rı ile ger­çek­leş­tir­miş­tir. Ener­ji Ve­rim­li­li­ği El­çi­si ola­rak de­net­çi yet­ki­si­ne sa­hip 3 Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nın sa­hip ol­du­ğu de­net­çi yet­ki­li­sin­den bi­ri­de Bor­sa­mız ol­du­” de­di. Murat Kaya, Enerji Verimliliği Elçisi olarak faaliyetin amacından da bahsettiği açıklamasında, ”Bu faaliyetin ana amacı, Türk Oda ve Borsalar içinde üyelerimizin enerji verimliliği konusunda kapasite ve bilgisini geliştirmek, KOBİ olan üyelerimize enerji tüketimlerini nasıl azaltabilecekleri konusunda nitelikli bilgi aktararak daha rekabetçi hale gelmeleri ve Enerji Verimliliği konusunda farkındalık yaratmalarına yardımcı olmaya çalıştık.KOBİ olan üyelerimizin, https://tebd.eu/energy-ambassadors/ web sitesindeki Enerji Verimliliği Elçileri arasında bulunan Tarsus Ticaret Borsası’ndan Enerji Verimliliği Denetçisi Dış Ticaret Uzmanımız Pınar Alegöz ile iletişime geçebilirsiniz” ifadesine yer verdi.